Author: admin

Konference K21

Již pojedenácté ve své historii se na půdě Slezské univerzity v Opavě sešli profesní knihovníci, aby se vzájemně obohatili o nové trendy a výhledy ve svém oboru. Nosným tématem letošní konference KNIHA VE 21. STOLETÍ se stalo „Redefinování role knihoven ve 21. století.“ Již toto spojení naznačuje, že se diskutovalo především o nových rolích knihoven, ať už komunitních, odborných, či třeba univerzitních, resp. o možnostech, které pro ně nabízí moderní elektronické technologie, i o postavení knihoven samotných a jejich vnímání současnou společností.

Continue reading

Interní pokyn k rozsahu závěrečných prací podávaných v bohemistických oborech

V souladu s platnými akreditacemi studijních oborů je předepsán minimální rozsah závěrečných prací, podávaných k obhajobě na Ústavu bohemistiky a knihovnictví, takto:

  • u bakalářských prací podávaných v oborech Česká literatura a Český jazyk: minimálně 72 tis. znaků včetně mezer (40 normostran),
  • u diplomových prací podávaných v oboru Učitelství českého jazyka a literatury: minimálně 108 tis. znaků včetně mezer (60 normostran).

Do tohoto rozsahu se nepočítají přílohy, povinné anotace, vevázané zadání práce apod.

Práce nesplňující minimální rozsah mohou být bez dalšího hodnoceny jako nevyhovující.

V Opavě 13. října 2015,

Mgr. Jan Heczko, Ph.D.

vedoucí ÚBK

Source: FPF

© 2017 knihovník

Theme by Anders NorenNahoru ↑