Uchazeč

Co u nás můžete studovat?

Prezenční, nebo kombinované studium?

Jestliže již například pracujete a nemůžete se přihlásit na prezenční, tj. denní formu studia, která spočívá v pravidelné účasti na přednáškách a seminářích, zvolte kombinovanou formu studia. Výuka a konzultace s pedagogy probíhají obvykle ve středy a některé předměty jsou vyučovány v pátky (nikdy se nekombinuje středa a pátek v jeden týden), přibližně sedmkrát za semestr. Pravidelná kontaktní výuka je nahrazena samostudiem, ve kterém vám pomohou studijní materiály k jednotlivým předmětům v internetovém prostředí moodle.

Co se naučíte?

Připravujeme knihovníky a informační profesionály pro nejrůznější pracovní pozice ve státním i soukromém sektoru, ať už jde o v odborné, specializované či vědecké knihovny všech typů nebo například o informační střediska spravující a zpracovávající informace.

Proč studovat na Slezské univerzitě v Opavě?

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě nabízí profesně i akademicky zaměřené studijní programy v mnoha oblastech. Pedagogové u nás mají prostor věnovat se vám individuálně. Předností malé univerzity je např. dostatek místa na kolejích nebo fakt, že žadatelé o Erasmus jsou v drtivé většině úspěšní.

Jsme jediné profesně zaměřené studium knihovnictví, úzce spolupracujeme s mnoha knihovnami a odborníky z oboru. O tom se můžete předvědčit např. v cyklu moderovaných přednášek s názvem Hyde Park informačních profesionálů.

Jak se uplatníte po studiu?

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plně pracovat ve všech typech knihoven a všude tam, kde se pracuje s informacemi;
  • za pomoci informačních technologií aplikovat teoretické a praktické znalosti týkající se zpracování a organizace knihovního fondu, jeho údržby;
  • vyhledávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace z informačních zdrojů nejrůznějšího typu uživatelům;
  • používat knihovnicko-informační systémy a komunikační technologie;
  • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny;
  • komunikovat a dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce;
  • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblastech informatiky a filologie, udržet kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy;
  • disponovat předpoklady k základním organizačním a vedoucím činnostem.

Kdo u nás učí?

dr. Michaela Dombrovská

Vystudovala veřejnou politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a později získala na téže univerzitě doktorský titul v oboru informační věda. Dlouhodobě se věnuje informačnímu vzdělávání a informačním politikám. Publikuje nejen odborné, ale také popularizační texty – zatím poslední knihu Informační detox vydalo v roce 2021 nakladatelství Grada.  

dr. Libuše Foberová

Ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, její vize je postavit novou vědeckou knihovnu, tzv. Černou kostku – centrum digitalizace, vědy a inovací. Cílem je vybudovat funkční hybridní knihovnu (klasická a digitální média), která bude pevnou schránkou vědění komunity a zároveň centrem poznání pro 21. století. Strategii rozvoje knihovny staví na třech pilířích: věda a výzkum, digitalizace a vzdělávání. Doktorát získala v roce 2010 na Univerzitě Komenského v  Bratislavě. Její vědecká práce se týká především managementu a marketingu knihoven.

prof. Dušan Katuščák

V letech 2000-2012 byl generálním ředitelem Slovenské národní knihovny v Martine. Je uznávaným odborníkem v oblasti bibliografie, knihovní vědy, standardizace, digitalizace a informatizace knihoven. V posledních letech se mimo jiné zabývá aplikací umělé inteligence na automatické rozpoznávání historických textů.

doc. Richard Papík

Vystudoval vědecké informace a knihovnictví na Univerzitě Karlově (1985-1990). Od roku 2015 (částečně již od 2013) je učitelem Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity. Částečným úvazkem působí od března 2019 v oddělení vědeckých informací (knihovně) Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Aktivně se věnuje také mimoškolnímu vzdělávání knihovníků v rámci kurzů z dotačního programu VISK.

Co udělat pro zahájení studia u nás?

Podat přihlášku 🙂
Informace a přihlášky naleznete na adrese https://is.slu.cz/prihlaska/ 

U bakalářských studijních programů je od přijímací zkoušky upuštěno.

U magisterských studijních programů je přijímací zkouška formou motivačního pohovoru. Na motivačním pohovoru uchazeč prokazuje orientaci v oboru na bakalářské úrovni a své odborné směřování (záměr diplomové práce).

Podrobné podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024.

Chcete vědět více?

Obrátit se můžete na vyučující Mgr. Michaelu Mrázovou.