Závěrečné práce

Důležité termíny AR 2023/2024

Metodický pokyn děkana č. 1/2021 ke zpracování, zveřejňování a ukládání závěrečných prací na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

Šablona ZP ke stažení

Interní pokyn k formálním náležitostem závěrečných prací podávaných na Ústavu bohemistiky a knihovnictví

Kurz Napíšu diplomku

Kurz Napíšu diplomku je určen studentům vysokých škol, kteří se potýkají s napsáním akademické práce. Obsahem kurzu jsou tipy a zkušenosti z praxe, které jsme načerpali během svých akademických úspěchů i nezdarů a rádi bychom je znali dříve, než jsme začali psát své vlastní práce. Nejedná se o žádný oficiální postup nebo návod spojený s konkrétní akademickou institucí, nároky jednotlivých škol na vypracování práce se mohou lišit!

Moravskoslezská věděcká knihovna v Ostravě také poskytuje individuální konzultace studentům VŠ https://www.svkos.cz/sluzby/pro-studenty/konzultace/

Doporučená literatura

Katuščák, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce: ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti; ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné a elektronické dokumenty. Bratislava, 2008.

Spousta, V. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno, 2009.

Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000.

Vymětal, J., Váchová, M. Úvod do studia odborné literatury. Praha, 2000.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha, 2005.

Meško, D. (a kol.) Akademická příručka. Martin, 2006.

Šifner, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha, 2004.