Hyde Park 2020/2021

Shrnutí Hyde Parku od dr. Michaely Dombrovské na stránkách fakulty

Hyde Park informačních profesionálů na téma umělé inteligence

Hyde Park informačních profesionálů se věnoval tématu umělé inteligence. Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra průmyslu a obchodu, hovořil o tématu UI v kontextu regulace, nastavování hranic a nastínil otázky, které je nutné si v souvislosti s umělou inteligencí pokládat. Představil publikaci Národní strategie umělé inteligence v České republice a související dokumenty na národní i evropské úrovni.Svojí prezentací o spíše praktickém využití umělé inteligence navázal Ing. Tomáš Vejlupek, ředitel společnosti Tovek a člen organizace SCIP (Society of Competitive Intelligence). Prezentace představila i konkrétní úkoly, které může UI řešit. Následně dostali prostor tři studenti, jejichž eseje se rozhodla porota ocenit v rámci studentské literární soutěže Má mozek ještě šanci. My jim děkujeme za účast v soutěži a ještě jednou moc gratulujeme k ocenění! Také děkujeme všem přednášejícím, hostům i studentům, že se Hyde Parků v tomto akademickém roce v hojné míře účastnili. A v dalším akademickém roce na viděnou!


Hyde Park informačních profesionálů s PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou, PhD. a Mgr. Pavlínou Lišovskou

Dětské čtenářství v Česku i na Slovenku bylo hlavním tématem Hyde Parku informačních profesionálů, na kterém nám dnes přednášely dvě skvělé odbornice na tuto problematiku. Nejprve pohovořila Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí Centra dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně, o široké nabídce akcí určených pro dětské i dospívající čtenáře, které se konají napříč celou republikou. Na ni navázala PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve své prezentaci představila, jak probíhají výzkumy čtení z pohledu oční fixace na text a s tím související účinnost a vnímání čtení.Následná diskuze se soustředila na motivaci ke čtení, kdy děti a mládež nadchnout pro četbu, jaký vliv má čtenářství na rozvoj osobnosti. V rámci čtenářských aktivit v knihovně je nesmírně důležité cílit také na rodiče.


Hyde Park informačních profesionálů s PhDr. Petrou Večeřovou, Ph.D.

Hyde Park informačních profesionálů v letním semestru jsme 14. 4. 2021 zahájili přednáškou PhDr. Petry Večeřové, Ph.D. na téma Databáze České literární osobnosti jako jedna z částí ČLB aneb biografistika není detektivka: praktické informace a případové studie.
Dr. Večeřová ukázala praktické postupy biografického bádání v oblasti určování autorské identity, pseudonymů a šifer s využitím tištěných, elektronických i archivních pramenů.
Databáze České literární osobnosti také systematicky ověřuje data v matrikách a archivech a vyhledávat můžete v téměř 37 tisících záznamech.
Do databáze můžete vstoupit: http://clo.ucl.cas.cz/


Hyde Park informačních profesionálů s PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou, PhD. a doc. PhDr. Pavolem Rankovem, PhD.

Ve středu 10. 2. jsme měli tu čest přivítat na Hyde Parku informačních profesionálů kolegy z Univerzity Komenského v Bratislavě. Více než 60 účastníků si nejprve vyslechlo přednášku PhDr. Ľudmily Hrdinákové, PhD. o dětském čtenářství na Slovensku a výzkumech které se s touto tematikou pojí. Paní doktorka nám také vysvětlila výraz „obrazovkové děti“ na příkladu jednoho ze svých výzkumů. Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD. prezentoval výsledky svého nedávného výzkumu Informačná gramotnosť študentov v čase pandémie a locdownu. Ptal se bakalářských studentů, jak se změnili během pandemie a jaký vliv to na ně bude mít v budoucnu. Uvědomili si například důležitost mezilidské komunikace a povrchnost sociálních sítí. Zazněla také důležitá věta o tom, že bychom měli důvěřovat odborníkům, protože sami nejsme schopni pojmout to obrovské množství informací, které se na nás neustále valí.


Hyde Park informančích profesionálů s PhDr. Hanou Landovou, Ph.D. a PhDr. Ondřejen Fabiánem

Hosty prvního Hyde Parku informačních profesionálů v roce 2021 byli PhDr. Hana Landová, Ph.D. a PhDr. Ondřej Fabián. Jejich společným tématem je prostředí vysokoškolských knihoven.
PhDr. Hana Landová, Ph.D., je kromě ředitelky knihovny České zemědělské univerzity v Praze, také předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Dr. Landová se ve svém příspěvku zaměřila právě na AKVŠ a představila nám její činnost.
O své práci ředitele knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se rozpovídal PhDr. Ondřej Fabián. Shrnul všechny činnosti, které má univerzitní knihovna na starosti, a popsal, jaké je vlastně postavení knihovny v rámci univerzity.
Oba hosté se shodli na tom, že akademickými knihovnami čím dál více hýbe téma Open Access, což se odráží i na nových pracovních pozicích, které jsou v knihovně potřeba (např. právě Open Access koordinátor). A jak na závěr podotkl dr. Fabián: knihovny nepotřebují šedě myši, ale sebevědomé, kvalitní a odhodlané lidi.Za účast děkujeme nejenom našim hostům, ale všem, kteří se k lednovému Hyde Parku připojili. Byli mezi nimi kromě studentů, také kolegové z knihoven napříč celou republikou (mimo jiné NK, NTK, knihovna OSU, knihovna VŠB, SVKUL a další).


Hyde Park informačních profesionálů s PhDr. Petrou Večeřovou, Ph.D. a Mgr. Pavlínou Lišovskou

Hosty posledního Hyde Parku informačních profesionálů v roce 2020 byly PhDr. Petra Večeřová, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a Mgr. Pavlína Lišovská z Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Petra Večeřová představila neuvěřitelně zajímavou a mnohdy až detektivní práci knihovědce a bibliografa. Prezentovala mnohé databáze, které její ústav vytváří, poukázala např. na databázi České literární osobnosti.
Pavlína Lišovská nás seznámila s aktivitami Centra dětského čtenářství KJM, které připravuje akce pro různé věkové kategorie, věnuje se podpoře čtenářství hendikepovaných uživatelů a nabízí velké množství workshopů pro učitele a knihovníky.
Zájem o tuto přednášku byl opět velký a v průběhu padaly nejenom zajímavé dotazy na obě hostky, ale všichni jsme se shodli na tom, že si tohle povídání zaslouží pokračování. Jak nám technologie budoucnosti pomáhají v objevování minulosti? A měly by být přesahy do pedagogických oborů součástí knihovnického vzdělávání?


Hyde Park informačních profesionálů s PhDr. Vítem Richterem a Mgr. Miroslavou Sabelovou

Hosty prvního prosincového setkání byl generální ředitel Národní knihovny PhDr. Vít Richter a ředitelka Knihovny města Ostravy Mgr. Miroslava Sabelová.
Dozvěděli jsme se novinky z Národní knihovny, co se aktuálně řeší, jaké projekty se připravují, jak probíhá vyjednávání ohledně zpřístupňování děl nedostupných na trhu. Vít Richter také představil publikace, které Národní knihovna pro knihovny a knihovníky vydává – nejnověji jde o Příručku pro starosty https://ipk.nkp.cz/…/knihovna-v-obci_prirucka-pro…
Roli veřejné knihovny v kontextu města a regionu představila ředitelka ostravské knihovny. Došlo také na profesní spolky a to, že knihovnictví je prostě poslání a knihovníci srdcaři.


Hyde Park informačních profesionálů s PhDr. Zuzanou Šidlichovskou, Ph.D. a Ing. Petrem Očkem, Ph.D.

Hosty dnešního setkání byli PhDr. Zuzana Šidlichovská, Ph.D., která se věnuje problematice HR a ochrany osobních údajů ve společnosti Jablotron, a Ing. Petr Očko, Ph.D., který se zabývá mimo jiné digitální ekonomikou a 5G sítěmi a působí jako náměstek ministra průmyslu a obchodu.
Témata GDPR a 5G sítí, potažmo regulace umělé inteligence, spolu velice úzce souvisí, což přednášející na dnešním Hyde Parku několikrát potvrdili a jejich témata se velice vhodně doplňovala. Dotkli jsme se také oblastí desinformací s nimi spjatými. Což nás vede k tomu, že bychom rádi některé z příštích setkání právě fake news a hoaxům věnovali.