O studiu

Naši absolventi jsou připraveni pro řízení informačních a knihovnických systémů paměťových institucí všech typů, řízení knihovnických provozů a efektivní spravování informačních zdrojů, písemných i digitálních archivů a fondů. Najdou uplatnění jako odborníci v knihovnách, paměťových a informačních institucích, rovněž i příslušných specializacích státní správy. Mají předpoklady pro studium v navazujícím magisterském studijním oboru Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu.

Absolvent se díky úspěšnému studiu stává knihovníkem, resp. informačním pracovníkem, ale jeho další uplatnění je velmi široké. Může být bibliografem, edičním pracovníkem, tiskovým mluvčím, manažerem knihovny, informačním konzultantem, rešeršérem, poradcem pro CŽV, atp. Záleží pouze na něm, co si vybere a čemu se chce dále profesně věnovat. Odborná dovednost práce s informacemi a daty se cení napříč různými obory. Řada absolventů pracuje i v komerční sféře, kde je stále potřebnější znalost práce s informacemi.

Studenti v průběhu studia získávají kromě odborných znalostí i přehled v oblasti dějin knižní kultury, filozofie, informační etiky, počítačové gramotnosti, informační vědy a dalších odvětví. Z oblasti volitelných předmětů můžeme jmenovat např. sociologii, estetiku nebo sociální komunikaci, která hraje důležitou roli nejen v profesním životě našich absolventů, ale napomáhá jim také při vytváření a upevňování jejich kulturně společenského postavení. Studenti mají rovněž možnost zúčastnit se exkurzí v knihovnách, včetně návštěvy specializovaných pracovišť, konferencí nebo terénních projektů zaměřených na kolektivní práci a tvůrčí realizaci v týmu.

Strategií Slezské univerzity v Opavě je výuka zaměřená na studenta (tzv. learner-centered approach). Studenti při přednáškách nejsou jen pasivními posluchači, nýbrž se aktivně účastní diskuze, která jim pomáhá v rozvoji komunikačních dovedností, formulování a konstituování jejich názorů a společenských postojů.

K osobnostním předpokladům pro studium knihovnictví patří zejména láska ke znalostem a učení, láska ke knihám, chuť pracovat s lidmi, všeobecné vzdělání, organizační schopnosti, přátelskost, etika, odvaha pracovat s velkými objemy informací a všeobecná počítačová zručnost.