Přijímací řízení (ústní zkoušky) pro studijní program Knihovnictví (FPF KNIHbp) a studijní program Informační studia – studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu (FPF KNIHnpVK)

 

Termín konání přijímací zkoušky pro bakalářské a navazující magisterské studium je v měsících květnu/červnu, není-li fakultou stanoveno jinak.

Přijímací zkouška pro studijní obor Knihovnictví se skládá z ústní zkoušky zjišťující motivaci ke studiu, základní orientační přehled v oblasti knihovnictví.

Přijímací zkouška pro studijní obor Informační studia – studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu se skládá z ústní zkoušky zjišťující motivaci ke studiu, přehled v oblasti knihovnictví a informačních služeb.

Pro úspěšné zvládnutí ústního pohovoru musí uchazeč získat minimálně 50 bodů z možných 100 bodů. O výsledku úspěšnosti ústního pohovoru bude uchazeč informován na místě. O přijetí ke studiu bude uchazeč informován písemně ve stanovené lhůtě.

 

Doporučená literatura pro uchazeče:

BAWDEN, David, ROBINSON, Lynn, Úvod do informační vědy. Přel. M. Lorenz, K. Mikulášek, D. Vévodová. Doubravník: Flow 2017. ISBN 978-80-88123-10-1.

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-246-1037-X.

CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0323-3.

DRUCKER, Peter Ferdinand. Řízení neziskových organizací: Praxe a principy. 1. vydání. Praha: Management Press, 1994. 184 stran. ISBN 80-85603-38-1.

FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. Brno: Centrum NAKLIV, KISK FF MU, 2012. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/kniha/elektronicke-informacni-zdroje.

GALÍK, Josef, Lubomír MACHALA, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury: (Literární dějiny od počátků do současnosti). Dotisk 1. vydání. Olomouc: Rubico, 1994. ISBN 80-85839-04-0.

Richter, Vít. 100 let knihoven ČR: minulost, současnost a budoucnost knihovnické profese [online]. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 2019 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: https://www.skipcr.cz/dokumenty/Richter_ProfeseKnihovnkaZmny2019.pdf.

Sborníky z konferencí (např: Knihovny současnosti, Kniha ve 21. století a další). https://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce.

Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Dostupný z www:  https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm.

 Knihovnické časopisy:

Čtenář: měsíčník pro knihovny. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2016-. ISSN 0011-2321.

Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 1987-. ISSN 0862-1985.

Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: IKAROS, o. s., V zápolí 1255/33, 141 00 Praha, 1997-. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz

Portály:

https://www.knihovny.cz/

https://ipk.nkp.cz/homepage-ipk

https://ipk.nkp.cz/KIV

https://visk.nkp.cz/