Systemová dokumentace a paměťové instituce 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT014; kombinovaná forma UBKKM014) 

Počet kreditů: 5

Jednosemestrální přednáškový kurz doplněný seminářem si klade za cíl seznámit posluchače s využitím prostředků výpočetní techniky v muzejní praxi, zejména v oblasti dokumentace muzejních sbírkových předmětů. V kurzu je analyzována informační situace v muzeu a z ní vyplývající koncepce automatizovaného informačního systému muzea. V kurzu jsou vysvětleny termíny, související s automatizací informačních procesů v muzeích (informace, data, kódování informací, typy a struktura dat, relační databázový systém). V kurzu je vysvětleno využití relačního databázového systému pro dokumentaci sbírek, dále dokumentace, evidence a katalogizace muzejních sbírkových předmětů, chronologická evidence I. stupně a systematická evidence II. stupně sbírkových předmětů. V kurzu je vysvětlena tvorba katalogu muzejních sbírek na počítači, obsah katalogu, využití informačního systému DEMUS pro evidenci I. a II. stupně muzejních sbírkových předmětů.

Systemová dokumentace a paměťové instituce 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKT015; kombinovaná forma UBKKM015)

Počet kreditů: 5

Cílem je naučit studenty zpracovávat kulturní artefakty podle mezinárodních norem a doporučení.

Na seminářích posluchač získá praktické znalosti v oblasti využití dokumentačního systému DEMUS pro evidenci II. stupně muzejních sbírkových předmětů, dále v oblasti využiti tabulkového kalkulátoru k vědecko–statistickému vyhodnocení informací o sbírkových předmětech. K úspěšnému absolvování semináře je třeba získat zápočet. Vedoucí semináře hodnotí úroveň zpracování evidence II. stupně vzorového sbírkového souboru, deskriptivní analýzu a klasifikaci sbírkových předmětů z fondu keramiky, s využitím tabulkového kalkulátoru, včetně vypracování semestrální práce k danému tématu. Rozsah semestrální práce nesmí klesnout pod 20 normovaných stran. Součástí práce jsou řádné citace použité odborné literatury.