Systemová dokumentace a paměťové instituce 1 (zimní semestr, kód: UBK/KT014; UBK/KM014) 

Počet kreditů: 5

Jednosemestrální přednáškový kurz doplněný seminářem si klade za cíl seznámit posluchače s využitím prostředků výpočetní techniky v muzejní praxi, zejména v oblasti dokumentace muzejních sbírkových předmětů. V kurzu je analyzována informační situace v muzeu a z ní vyplývající koncepce automatizovaného informačního systému muzea. V kurzu jsou vysvětleny termíny, související s automatizací informačních procesů v muzeích (informace, data, kódování informací, typy a struktura dat, relační databázový systém). V kurzu je vysvětleno využití relačního databázového systému pro dokumentaci sbírek, dále dokumentace, evidence a katalogizace muzejních sbírkových předmětů, chronologická evidence I. stupně a systematická evidence II. stupně sbírkových předmětů. V kurzu je vysvětlena tvorba katalogu muzejních sbírek na počítači, obsah katalogu, využití informačního systému DEMUS pro evidenci I. a II. stupně muzejních sbírkových předmětů.

Obsah předmětu:

 1. Analýza informační situace v muzeu. Základní a průřezové informační subsystémy v muzeu. 
 2. Vymezení a obsah pojmu informace, data, informační systém, číslicový počítač a uložení informací v paměti počítače.
 3. Informační věta (záznam) jako model reality, relační databázový systém, vyhledávání a třídění informací.
 4. Dokumentace, evidence a katalogizace muzejních sbírkových předmětů. Doporučený postup administrativní registrace a odborné dokumentace muzejních sbírkových předmětů. 
 5. Chronologická evidence I. stupně a systematická evidence II. stupně muzejních sbírkových předmětů. Centrální evidence sbírek (CES).
 6. Katalogizace sbírkových předmětů. Systém katalogizace sbírkových předmětů na počítači. Obsah katalogu sbírkových předmětů na počítači. Přístupy ke klasifikaci sbírkových předmětů. Normy a standardy pro dokumentaci muzejních sbírkových předmětů.

Předmět v IS STAG

Systemová dokumentace a paměťové instituce 2 (letní semestr, kód: UBK/KT015; UBK/KM015)

Počet kreditů: 5

Cílem je naučit studenty zpracovávat kulturní artefakty podle mezinárodních norem a doporučení.

Na seminářích posluchač získá praktické znalosti v oblasti využití dokumentačního systému DEMUS pro evidenci II. stupně muzejních sbírkových předmětů, dále v oblasti využiti tabulkového kalkulátoru k vědecko–statistickému vyhodnocení informací o sbírkových předmětech. K úspěšnému absolvování semináře je třeba získat zápočet. Vedoucí semináře hodnotí úroveň zpracování evidence II. stupně vzorového sbírkového souboru, deskriptivní analýzu a klasifikaci sbírkových předmětů z fondu keramiky, s využitím tabulkového kalkulátoru, včetně vypracování semestrální práce k danému tématu. Rozsah semestrální práce nesmí klesnout pod 20 normovaných stran. Součástí práce jsou řádné citace použité odborné literatury.

Obsah předmětu:

 1. Směrnice CIDOC pro návrh obecné informační věty o sbírkovém předmětu. ICOM-CIDOC model dat pro dokumentaci sbírkových fondů muzeí.
 2. Informační systém DEMUS. Subsystém evidence. Subsystém katalog.
 3. Metodika zpracování vědeckých dat s využitím výpočetní techniky. 
 4. Interní a externí deskripce sbírkových předmětů. Klasifikace sbírkových předmětů.
 5. Deskriptivní analýza keramiky. Hodnocení podobnostních vztahů mezi sbírkovými předměty pomocí koeficientu asociace a metrického koeficientu. Využití metod shlukové analýzy pro klasifikaci sbírkových předmětů.
 6. Údaje o nálezu (lokalizaci) objektu v prostoru. Prostorová interpretace dat o objektu. Souřadnicové systémy. Geografický informační systém. Návrh struktury informačního záznamu o prostorovém umístění objektu.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Doporučujeme se účastnit přednášek i cvičení. Vyučující si totiž dobře pamatuje své studenty, kteří na přednášky chodili a seděli v prvních řadách. Předmět není pro knihovníky nikterak atraktivní, ale pokud budete plnit úkoly, které se po vás na hodinách žádají, nebudete mít v tomto předmětu problém. Na zkoušku se rozhodně dobře připravte.