Selekční jazyky (letní semestr, kód: UBKVKKNP26)

Počet kreditů: 6

Cílen předmětu je podat stručný přehled historie, teorie, metodiky a praktického využití selekčních jazyků – systematických i předmětových. Získat povědomost o užití systematických a předmětových selekčních jazyků v knihovnicko-informační praxi. Obsahová náplň kurzu vede od obecného poznání selekčních jazyků k pochopení věcného popisu organizace informací v prostředí internetu. Cílem je také zvládnout systematické a předmětové selekční jazyky prakticky.

Obsahová náplň semináře vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášky Selekční jazyky.