Organizace a řízení komunitních knihoven 2 (zimní semestr, kód: UBKVKKNP08)

Počet kreditů: 4

Přednášky navazují na studijní předmět Organizace a řízení komunitních knihoven 1 a soustředí se na problematiku komunitních projektů. Na úlohy veřejných knihoven: zprostředkovat přístup k informacím, nabízet příležitost k celoživotnímu vzdělávání, zprostředkovat přístup k informačním technologiím, redukovat úroveň informační negramotnosti, chránit kulturní identitu. Vzhledem k postupující globalizaci světa je nutno, aby etnika v různých regionech Evropy postupně nezanikala a neztrácela identitu, a proto nabývá na důležitosti spolupráce veřejných knihoven s dalšími kulturními institucemi na místní či regionální úrovni a užší kontakt s podnikatelskými komunitami v obci či regionu. Veřejná knihovna by se měla stát „obývákem“ místní komunity a otevřít prostory všem. Veřejné knihovny mají silné informační zázemí, které se dá využít při koncepci celoživotního učení. Veřejné knihovny komunitního typu nabízí příjemné a vlídné prostředí, znalost místa a lidí, finanční, místní a časovou dostupnost, spolupráci s místními organizacemi a jsou ochotné pomáhat. Svým komunitním rozměrem podporují zdravý patriotismus. Prohlubují vztah k místu, rozvíjí zvyky a tradice, podílejí se na pořádání různých oslav a místních slavností. Integrují všechny skupiny obyvatelstva, zejména skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Každá knihovna působí v jiném prostředí, mezi jinými lidmi, s jinými problémy a potřebami. Studenti by se měli naučit identifikovat tyto problémy a potřeby a dokázat je řešit, implementovat do činnosti knihovny.

Seminář
Studenti se naučí vyhledávat potřebné informace z oblasti grantování, selektovat je a hodnotit. Dále se bude probírat grantování jako proces a tvorba komunitních projektů. Součástí seminářů bude tvorba kulturního a vzdělávacího kalendáře komunitní knihovny. Moderování komunitních aktivit a jejich propagace v médiích. Během semináře studenti zpracují v týmech komunitní projekt.