Diplomový seminář (letní semestr, kód: denní forma UBKKT023; kombinovaná forma UBKKM023)

Počet kreditů: 3

Předmět je určen k podávání vstupních informací a k průběžným konzultacím o problémech vzniklých při zpracování diplomového úkolu.

Obsah předmětu:

První část semináře je věnována metodickým základům akademického psaní (metodologie odborné práce, vědecká etika, práce s prameny, struktura textu, otázky stylu, argumentace, citační postup a odkazy apod.). Studenti si z nabízených okruhů vyberou téma, které je nejvíce zajímá, a v průběhu tří týdnů toto téma zpracují do článku. V druhé části semináře bude mít každý student za úkol hrát roli oponenta ke třem pracím svých kolegů, vypracovat k nim komentář a poukázat na nedostatky obsahu či formy. Třetí a poslední částí semináře je samotná práce na diplomové práci pod vedením vedoucího práce. Závěrem si studenti připraví prezentaci své diplomové práce – příprava na obhajobu.