Knihovnická legislativa (zimní semestr, kód: UBKKBPSB10)

Počet kreditů: 3

Přednášky budou zaměřeny na české a zahraniční legislativní dokumenty, vládní koncepční materiály, strategie, deklarace a mezinárodní doporučení (IFLA, UNESCO, Evropská unie) pro knihovnictví. Pozornost bude věnována změnám, směrnicím a návrhům připravovaných zákonů. Tématem přednášek bude aplikace doporučení, směrnic, legislativních dokumentů v praktické činnosti knihoven. Knihovní zákon 257/2001 Sb., a návazné prováděcí předpisy. Historie českých a zahraničních knihovních zákonů. Legislativa k povinnému výtisku. Autorské právo: Zákon o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon 121/2000 Sb.). Směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci některých aspektů autorského práv a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Normy, standardy, doporučení (IFLA, ČSNI, ISO, EU). Vládní Koncepce a strategie rozvoje knihoven.