Vývoj a současnost knižní kultury (zimní semestr, kód: UBK/KT002; UBK/KM002)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit studenta s vývojem knižní kultury v českých zemích a současným stavem knihovědné problematiky. Důraz je kladen na období 20. a 21. století. Současně se student seznámí se základy problematiky restaurování a konzervace knižních fondů.

Obsah předmětu:

 1. Specifika knižní kultury od přelomu 19. a 20. století. Rozvoj realistického myšlení a pokusy o revizi mýtů minulosti
 2. Hnutí za krásnou knihu, jeho zakladatelé, protagonisté. Bibliofilie a její projevy v současnosti 
 3. Moderní umělecké směry 20. století a jejich vliv na podobu knižní kultury (symbolismus, surrealismus, dadaismus, futurismus ad.) 
 4. Vývoj knižní vazby ve 20. století
 5. Proměny formy knihy ve 20. a na prahu 21. století 
 6. Úvod do problematiky restaurování knižních fondů 
 7. Úvod do konzervace knižních fondů
 8. Česká žurnalistika 18. a 19. století
 9. Česká žurnalistika 20. století
 10. Počátky nakladatelského podnikání v českých zemích 
 11. Nakladatelství v českých zemích 1918-1938 
 12. Nakladatelská činnost po roce 1945

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Historický exkurz od dějin k současnému stavu knižní kultury u nás i ve světě. Přednášky nejsou příliš atraktivní, ale pokud vás zajímá historie, určitě vás budou probíraná témata bavit. Předmět zakončen ústní zkouškou.