Vybrané kapitoly ze současné světové literatury (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT025; kombinovaná forma UBKKM025)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je podat návod ke studiu světového písemnictví založeném na individuální četbě a samostudiu odborné literatury. Student získá orientaci ve vývojových trendech světové literatury 20. a 21. století, o čelních světových autorech poezie, prózy a dramatu. Zvláštní pozornost bude věnována moderním směrům na přelomu 19. a 20. století, dále specifikům jednotlivých národních literatur. Posluchači získají ucelený přehled o světové literární tvorbě. Důraz bude kladen na vlastní četbu a rozbor klíčových děl světové literatury.