Úvod do znalostní ekonomiky (zimní semestr, kód: UBK/KTP12; UBK/KMK12)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty znalostní společnosti a znalostní ekonomiky. V širších souvislostech jsou prezentovány základní paradigmata a rysy tzv. „nové“ ekonomiky v kontextu společenského vývoje.

Obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky – základní pojmy a definice: Znalostní společnost, znalostní ekonomika, znalostní management, charakteristické rysy znalostní ekonomiky.
  2. Nová ekonomika – Vznik nové ekonomiky, historické souvislosti, politická dimenze změn, globalizace, Internet, rostoucí vliv Číny.
  3. Charakteristické rysy a projevy znalostní ekonomiky v mezinárodních souvislostech – Ukazatele nové ekonomiky PIP a Eurostat, index znalostní ekonomiky.
  4. Konkurenceschopnost, Inovace – Hodnocení konkurenceschopnosti v mezinárodním srovnání, inovace jako konkurenční výhoda, strategie, konkurence a hyperkonkurence.
  5. Znalostní ekonomika v praxi – Lisabonská strategie, Nadnárodní organizace: OECD, UNESCO, EU, Operační programy, Výzkum a vývoj.
  6. Lidské zdroje a jejich význam ve Znalostní „nové“ ekonomice
    6.1 Lidský kapitál jako hlavní výrobní faktor, učící se organizace jako platforma pro poskytování zboží a služeb, vzájemné učení, tvorba pracovních týmů, flexibilní přizpůsobení a reakce na permanentně se měnící podmínky, kreativita, odpovědnost a samostatnost pracovníků, standardizace řízení lidských zdrojů.
    6.2 Vzdělávání ve Znalostní ekonomice, měnící se role univerzit, transformace procesů vzdělávání, idea znalostní společnosti, dopady „nové“ ekonomiky na vzdělávání, potřeba permanentního vzdělávání.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Pro zvládnutí tohoto předmětu je nutné mít historický a společenskovědní základ na dobré úrovni. Přednášky probíhají formou diskuzí a vyžaduje se aktivní spoluúčast studenta. Předmět zakončen ústní zkouškou s diskuzí.