Současná česká poezie (zimní semestr, kód: UBK/KT006; UBK/KM006)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je představit současnou českou poezii a poukázat na rozdíly v tvorbě našich a zahraničních básníků. Cílem je vytvořit ucelený přehled z oblasti poezie a zasadit ji do české a světové literární tvorby, resp. poukázat na souvislosti. Předmět připravuje studenty na odpovídající způsob uvažování a další aktivity v oboru.

Obsah předmětu:

Rok 1945 je výrazným předělem mezi poezií, kterou dnes už považujeme za „klasickou“ (Nezval, Wolker, Hora, Halas, Zahradníček, Seifert aj.), a mezi poezií „současnou“, jež ve svých protagonistech vychází z jiných podmínek, v jednotlivých úsecích ovlivňovaných politickými tlaky. Celé období má rozdílné fáze: 1945-48 ještě různorodost a snaha o navázání na předválečný vývoj a široké spektrum literatury, přičemž dominujícím tématem jsou ohlasy války; 1948-53 je poezie usměrněna regulemi socialistického realismu, preferována je literatura s budovatelskými tématy (hlavní představitel takové poezie Pavel Kohout); 1953-58 jisté uvolnění a vzniká nepatetická poezie tzv. všedního dne, spojená s časopisem Květen (Jiří Šotola, Miroslav Červenka, Vlasta Dvořáčková aj.); 1958-60 pokusy státních ideologů zastavit vývoj k liberalizaci v kultuře, nicméně v období 1960-69 nástup nadějných debutantů (Josef Hanzlík, Jiří Gruša, Ivan Wernisch, Antonín Brousek aj.), pro něž ideologie již není svazující podmínkou. Po 1969 až do 1989 znovu utužení poměrů. Kromě Viléma Závady není v oficiální úrovni jiných význačných básníků (někteří v emigraci, mnozí publikují jen v samizdatu). Nejplodnějším je Miroslav Florian, píšící i na bezprostřední politická témata. Jen váhavě nastupuje mladší generace (Miroslav Šimon, Karel Sýs aj.), vědomě zůstává u omezené a spíše osobní tematiky. Po roce 1989 vyvstaly všechny možnosti, ale soukromá nakladatelství z komerčních důvodů se brání vydávání poezie, takže hodně sbírek vychází vlastním nákladem. Je k dispozici plejáda autorů, od tradicionalistů po experimentátory (Alena Nádvorníková) až excentristy (J. H. Krchovský), často jen s krátkodobým ohlasem.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Povídání o soudobé české literatuře. V průběhu semestru je třeba vypracovat referát na zadané téma, přečíst několik souvisejících děl a poté zvládnout ústní zkoušku ze zadaných okruhů.