Příroda a kultura (zimní semestr, kód: UBK/KT001; UBK/KM001)

Počet kreditů: 3

Předmět podává filozofickou reflexi podstaty ekologické krize jako konfliktu přirozené a kulturní evoluce. Pokouší se rehabilitovat přehlíženou hodnotu přírody (přirozeného řádu) a lidskou kulturu ukazuje jako jiný typ ontické uspořádanosti pozemské skutečnosti. Při hledání řešení současné globální ekologické krize sice vychází z nového ontologického obrazu světa (který načrtává koncepce evoluční ontologie), ale zároveň doceňuje roli systému kultury vůbec, včetně zprostředkující funkce politiky a ekonomiky.

Obsah předmětu:

 1. Evoluční ontologie jako diagnostika a východisko z globální ekologické krize. Pojem evoluce, krize a ekologické katastrofy. Základní kategorie evoluční ontologie.
 2. Člověk, příroda a kultura. Problém fylogeneze a ontogeneze člověka.
 3. Dva ontické řády skutečnosti, dva typy informace. Pojem entropie. Vzájemný vztah informace a entropie. 
 4. Negenetický přenos informace u živočichů: pojem protokulturu. 
 5. Jedinečnost pozemské přírody. Pojem přírody v antice, středověku, novověku a v současnosti.
 6. Gaia jako symbiotická planeta. Otevřené disipativní struktury a nelineární termodynamika.
 7. Biodiverzita (rozmanitost života). Útočně (ofenzivně) adaptivní strategie biologických druhů a člověka. Šesté globální vymírání biologických druhů jako důsledek expanze kultury. 
 8. Chápání kultury z pohledu kulturní antropologie, kulturní ekologie, kulturologie a evoluční ontologie. Kultura jako protipřírodní systém s vlastní vnitřní informací. Evoluce materiální a duchovní kultury. Řeč jako fenomén kultury.
 9. Ohrožená kultura v informační (postindustriální) společnosti. Psycho-sociální a ekologické aspekty lidské práce v průběhu evoluce kultury. 
 10. Vymezení pojmu techniky a pojmu technologie. Ekologická stránka techniky. 
 11. Abiotická a biotická technika. Technický genotyp a technický fenotyp. Vývojová stadia v evoluci techniky. Stabilní a mobilní technický subsystém. Možnosti a hrozby techniky a současných technologií v informační (postindustriální) společnosti. 
 12. Ekologická výchova a etika. Od evoluční ontologie k environmentální etice a neantropocentrické axiologii. Filozofické problémy hodnot.
 13. Ekologická politika a eko-ekonomika. Možnosti (a hranice) přírodního kapitalismu.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět navazuje na Informační vědu z bakalářského programu. Je o filozofickém pojetí evoluce, jak kulturní, tak i přírodní. Pokud máte kladný vztah k filozofii, nebude zvládnutí tohoto předmětu pro vás problém.