Organizace veřejných knihoven komunitního typu 1  (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT003; kombinovaná forma UBKKM003)

Počet kreditů: 4

Studenti se seznámí s historií a současností komunitního knihovnictví u nás a ve světě. Pochopí rozdíl mezi běžnými a komunitními aktivitami knihoven. Naučí se vytvořit komunitní projekt a pracovat v týmech.

Organizace veřejných knihoven komunitního typu 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKT004; kombinovaná forma UBKKM004)

Počet kreditů: 4

Navazují na studijní předmět Organizace veřejných knihoven komunitního typu 1 a soustředí se na problematiku komunitních projektů. Úlohy veřejných knihoven: zprostředkovat přístup k informacím, nabízet příležitost k celoživotnímu vzdělávání, zprostředkovat přístup k informačním technologiím, redukovat úroveň informační negramotnosti, chránit kulturní identitu. Vzhledem k postupující globalizaci světa je nutno, aby etnika v různých regionech Evropy postupně nezanikala a neztrácela identitu, a proto nabývá na důležitosti spolupráce veřejných knihoven s dalšími kulturními institucemi na místní či regionální úrovni a užší kontakt s podnikatelskými komunitami v obci či regionu. Veřejná knihovna by se měla stát „obývákem“ místní komunity a otevřít prostory všem. Veřejné knihovny mají silné informační zázemí, které se dá využít při koncepci celoživotního učení. Veřejné knihovny komunitního typu nabízí příjemné a vlídné prostředí, znalost místa a lidí, finanční, místní a časovou dostupnost, spolupráci s místními organizacemi, a jsou ochotné pomáhat. Svým komunitním rozměrem podporují zdravý patriotismus. Prohlubují vztah k místu, rozvíjí zvyky a tradice, podílejí se na pořádání různých oslav a místních slavností. Integrují všechny skupiny obyvatelstva, zejména skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Každá knihovna působí v jiném prostředí, mezi jinými lidmi, s jinými problémy a potřebami. Studenti by se měli naučit identifikovat tyto problémy a potřeby, a dokázat je řešit, resp. implementovat do činnosti knihovny.

Osnova semináře

Studenti se naučí objevovat potřeby a zdroje komunity tak, aby dokázali vytvořit z knihoven informační uzel místní komunity. Seminář je určen na analýzu veřejného knihovnictví v souvislosti s tvorbou komunitních projektů, na analýzu legislativy a řízení veřejných knihoven komunitního typu. Během semináře studenti zpracují v týmech komunitní projekt.