Elektronická komunikace a multimediální systémy 1 (zimní semestr, kód: UBK/KT009; UBK/KM009)

Počet kreditů: 4

Předmět vysvětluje možnosti, omezení a vývojové trendy elektronické komunikace z následujících uhlů pohledu: historie, teoretické základy (teorie informace, kódování, šifrování, digitální podpis), technologie (možnosti a limity), současné formy e-komunikace (služby, aplikace), vývojové trendy, ekonomické aspekty a legislativa, sociologické aspekty.

Cíl: Ozřejmit současnou strukturu informačního průmyslu a vyvodit z něj vývojové trendy v oblasti e-komunikace, vývoj v oblasti technologií, vývojové trendy v oblasti legislativy, vývoj ve společnosti.

Klíčová slova: jazyk, řeč, písmo, symbol, slovník, gramatika, syntax, sémantika, proces čtení/psaní, interpersonální/masová komunikace, zpětná vazba v komunikaci, efektivnost komunikace, model komunikace, médium

Obsah předmětu:

 1. Historické systémy komunikace na dálku
  1.1 Objevy
  1.2 Vliv objevů na společnost
  1.3 Životní příběhy objevitelů
  1.4 kalendárium objevů

  Cíl: Poukázat na příspěvek elektronické komunikace k rozvoji lidské společnosti.

 2. Elektronická komunikace jako součást průmyslu informací
  2.1 Informační průmysl (širší/užší okruh) a elektronická komunikace
  2.2 Model e-komunikace
  2.3 Typy e-komunikace (synchronní/asynchronní, v reálném čase, mimo reálního času, 1:1, 1:n
  2.4 Základní pojmy: data, informace, zpráva, poznatek (znalost), digitalizace, on-line/off-line přenos informací, přenos informací v reálním čase, mimo reálný čas, metody zpracování informací (záznam, střihání/spájení, komprese, …)

  Cíl: Objasnit úlohu elektronické komunikace v průmyslu informací, charakterizovat její podoby a definovat základní pojmy

 3. Elektronická komunikace z pohledu teorie komunikace: informace, kapacita kanálu, kód
  3.1 Definice pojmu informace (kybernetická, filozofická, vlastní informace),
  3.2 Měření množství informace, entropie, kapacity kanálu
  3.4 Kód, kódy a kódování: rovnoměrné, nerovnoměrné, zabezpečené kódy, detekce/korekce chyby, optimální kód

  Cíl: Vysvětlit základy teorie informace

 4. Elektronická komunikace z pohledu teorie komunikace: kódování, ochrana soukromí
  4.1 Princip kódování, druhy kódů
  4.2 Princip šifrování, druhy šifrování
  4.3 Příklady aplikací (digitální podpis)

  Cíl: Vysvětlit smysl kódování a šifrování informací

 5. Elektronická komunikace z pohledu teorie komunikace: lineární/nelineární dokument
  5.1 Úloha písma v komunikaci
  5.2 Způsob čtení a tvorba nelineárního dokumentu – princip hypertextu
  5.3 Typy odkazů

  Cíl: Vysvětlit základní myšlenku hypertextu/hypermedií

 6. Elektronická komunikace z pohledu technologie – signály, zpracování signálů
  6.1 Typy signálů, charakteristiky signálů
  6.2 Operace se signály a příklady zpracování signálů (komprese, mixování, multiplex, …)

  Cíl: Vysvětlit úlohu signálů v e-komunikaci, definovat jejich charakteristiky, ukázat příklady použití

 7. Elektronická komunikace z pohledu technologie – přenosová média, sítě
  7.1 Typy přenosových médií, jejich parametry, vlastnosti
  7.2 Topologie sítí
  7.3 Principy přepojování v sítích, přepojování kanálů/správ/paketů
  7.4 Fixní/mobilní pozemské sítě, satelitní sítě
  7.5 Princip internetu, TCP/IP

  Cíl: Vysvětlit principy telekomunikačních a počítačových sítí

 8. Současné formy e-komunikace – IKT služby (bod – bod)
  8.1 Služby přenosu – spojované/nespojované
  8.2 Služby s přidanou hodnotou a doplňkové služby
  8.3 Služba telefonu
  8.4 Služby peer-to-peer sítě
  8.5 Webové služby – e-mail, atd.

  Cíl: Vysvětlit zásady členění IKT služeb, popsat princip a příklady služeb bod – bod

 9. Současné formy e-komunikace – IKT služby (e-média, i-média)
  9.1 Tradiční e-média: rozhlas, televize (princip)
  9.2 i-média: streaming, webcasting, i-noviny, i-rádio, i-video
  9.3 www stránky, konference, diskusní skupiny, blog, wiki

  Cíl: Vysvětlit princip tradičních a nových elektronických médií

 10. Současné formy e-komunikace – virtuální realita
  10.1 Charakteristiky komunikace ve virtuální realitě
  10.2 Příklady komunikace ve virtuální realitě – Second life, MySpace
  10.3 Softwarové automaty

  Cíl: Vysvětlit principy virtuální reality z pohledu teorie komunikace a sociologie

 11. Současné formy e-komunikace – úvod do multimediálních systémů
  11.1 Definice multimediálního díla
  11.2 Úloha textu, zvuku, grafiky a pohyblivého obrazu v multimediálním díle
  11.3 Základní charakteristiky multimediálního systému

  Cíl: Vysvětlit princip multimediálních systémů

 12. Elektronická komunikace z pohledu ekonomie a legislativy
  12.1 Informace z pohledu ekonomie
  12.2 Principy zpoplatňování IKT služeb
  12.3 Regulace a zákony
  Cíl: Vysvětlit principy digitální ekonomiky a legislativu, upravující elektronickou komunikaci

Předmět v IS STAG

Elektronická komunikace a multimediální systémy 2 (letní semestr, kód: UBK/KT010; UBK/KM010)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu je představit nová témata a trendy v elektronické komunikaci, poukázat na různé aplikace poznatků multimediálních systémů či na oblasti působení otevřené absolventům oboru. Podpora zájmu o odbornou zahraniční literaturu, kritických a argumentačních dovedností. Předmět připravuje studenty na odpovídající způsob uvažování a směřující další aktivity v oboru.

Obsah předmětu:

 1. Historie e-komunikace
 2. Normy, standardy, mezinárodní instituce
 3. Elektronická komunikace jako součást průmyslu informací
 4. Elektronická komunikace z pohledu teorie komunikace: informace, kapacita kanálu
 5. Elektronická komunikace z pohledu teorie komunikace: kódování, ochrana soukromí (šifrování, digitální podpis)
 6. Elektronická komunikace z pohledu teorie komunikace: lineární/nelineární dokument
 7. Elektronická komunikace z pohledu technologie – signály, zpracování signálů
 8. Elektronická komunikace z pohledu technologie – přenosová média, sítě
 9. Současné formy e-komunikace – IKT služby (bod – bod)
 10. Současné formy e-komunikace – IKT služby (streaming, www, peer-to-peer)
 11. Současné formy e-komunikace – úvod do multimediálních systémů
 12. Současné formy e-komunikace (e-média) 
 13. Současné formy e-komunikace (i-média)
 14. Současné formy e-komunikace – virtuální realita 
 15. Role metafory v e-komunikaci
 16. Elektronická komunikace a digitální knihovny
 17. Elektronická komunikace z pohledu sociologie (efekt sítě, informační společnost) 
 18. Vliv elektronických medií na společnost
 19. Sociální sítě
 20. Elektronická komunikace z pohledu ekonomie
 21. Elektronická komunikace z pohledu legislativy
 22. Elektronická komunikace a informační politika (e-government)
 23. Vývojové trendy v elektronické komunikaci
 24. Techniky prognózování v oblasti e-komunikace
 25. Digitalizace

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Zajímavé a aktuální téma, které je přednášeno za pomocí prezentací. K úspěšnému ukončení předmětu je třeba vypracovat projekt na zadané téma a krátkou seminární práci, která slouží jako podklad pro ústní zkoušku.