Angličtina – odborné texty 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT011; kombinovaná forma UBKKM011)

Počet kreditů: 2

Posluchači se seznámí s odbornou knihovnickou angličtinou a terminologií. Cvičení bude zaměřeno na práci s anglickými texty (knihy, časopisy, webové stránky), které budou posluchači překládat a sami pak vytvářet odborný text v AJ. Budou se učit nejen mluvit a správně vyslovovat, ale důraz bude kladen rovněž na písemný projev. Na konkrétních příkladech (např. americké veřejné knihovnictví) se budou posluchači učit prakticky využívat AJ.

Předmět je zaměřen na upevnění pasivní znalosti jazyka a schopnost posluchačů pracovat s cizojazyčným textem, především však na zvládnutí odborné terminologie oblasti knihovnictví a práce s informacemi. Cvičení systematicky rozšiřuje znalost odborné knihovnické terminologie a její praktické uplatnění při překladu odborných publikací a článků. Základ představují materiály z oboru informačních studií a knihovnictví, anglicky psaných odborných časopisů, příspěvky z britského tisku a periodik vycházejících v dalších anglicky mluvících zemích, a jeho následné zpracování formou odborných anotací nebo referátů. Součástí cvičení je i opakování a fixování gramatických jevů.

Obsah předmětu:

Probírány budou odborné texty z anglo-amerických knihovnických periodik a internetových textů. Součástí každé přednášky/semináře bude práce s textem, jeho rozbor, překlad, komentář a písemná reakce na tento text.

Angličtina – odborné texty 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKT012; kombinovaná forma UBKKM012)

Počet kreditů: 2

Sleduje se schopnost vyhledávat odborné texty v elektronických databázích a jiných zdrojích. Vybrané texty jsou předmětem výuky.

Obsah předmětu:

Ve druhém semestru se studenti seznamují s autentickými odbornými texty z oblasti knihovnických služeb v anglosaském světě. Jsou voleny převážně internetové časopisecké verze článků, encyklopedická hesla, anotace knihovnických novinek, ukázky z publikací zabývajících se knihovnictvím. Důraz je kladen jednak na celkové pochopení textu, resp. na detailní porozumění vybraných pasáží. Součástí je také opakování základní gramatiky.