Služby pro specifické kategorie uživatelů (letní semestr, kód: UBK/KT007; UBK/KM007)

Počet kreditů: 3

Cílem disciplíny je uvést do problematiky zdravotních i sociálních handicapů a jejich vlivu na osobnost uživatele. Představeny jsou specifické skupiny (komunity) uživatelů z hlediska podstaty handicapu, požadavků na specifické zacházení i služby. Pozornost se soustřeďuje také na legislativní ošetření práce s handicapovanými a znevýhodněnými osobami a uživateli.

Obsah předmětu:

 1. Handicapovaný člověk ve společnosti. Postoje společnosti k lidem se znevýhodněním.
 2. Vada, porucha, postižení, handicap. Příčiny vzniku poruch, vad, postižení a handicapu, zmírňování důsledků postižení a vyrovnání příležitostí pro znevýhodněné osoby.
 3. Skupiny zdravotně handicapovaných uživatelů:
  – osoby s postižením zraku,
  – osoby s postižením sluchu,
  – osoby s narušenou komunikační schopností,
  – osoby s tělesným postižením,
  – osoby s mentálním postižením,
  – osoby s dílčími deficity (poruchy učení, lehká mozková dysfunkce a další).
 4. Osoby s poruchami chování, narušenou sociální adaptací a sociálním znevýhodněním 
 5. Skupiny znevýhodněných uživatelů:
  – senioři,
  – matky na mateřské dovolené,
  – sociálně slabší jedinci,
  – uživatelé z okruhu národnostních menšin,
  – informačně negramotní uživatelé.
 6. Služby zdravotně handicapovaným uživatelům:
  – diferenciace dle způsobu a stupně hendikepu,
  – příklady knihoven poskytující služby specializovaným uživatelům,
  – zvukové knihovny,
  – Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.
 7. Služby znevýhodněným uživatelům:
  – diferenciace dle uživatele,
  – příklady jednotlivých knihoven.
 8. Právo a lidé s postižením. Právní dokumenty, doporučení a projekty.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Častými návštěvníky knihoven jsou také osoby s různým handicapem (či jinak znevýhodnění uživatelé) a je třeba jim poskytnout adekvátní služby. Jaké to jsou služby a jak s takovými uživateli pracovat je náplní tohoto předmětu. K ukončení je třeba vypracovat seminární práci a prokázat teoretické znalosti při ústní zkoušce.