Teoretické základy projektování informačních systémů (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA010; kombinovaná forma UBKKB010)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými základy informačních systémů (dále jen IS), resp. se základními principy fungování IS. Pozornost je také věnována analýze, projektování a zabezpečení IS. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní principy teorie systémů či vytvořit projektový úkol a navrhnout IS.