Řízení knihoven 1 (zimní semestr, kód: UBK/KA208; UBK/KB208)

Počet kreditů: 5

Cílem je seznámit posluchače s problematikou rozhodování, jeho obsahem a rozsahem. Ukázat základní principy, metody, postupy a techniky rozhodování v podmínkách jistoty, nejistoty a rizika. Dosáhnout pochopení funkce rozhodování jakožto podstaty řízení a úloh manažera v něm.

V předmětu budou probírány konkrétní základní problémy přechodu od teorie k praxi i požadavky pro úspěšnou řídící činnost v podmínkách tržního hospodářství. Prohloubí a zdokonalí předpoklady pro lepší a širší schopnosti rozhodování používáním dalších metod, přístupů a postupů. Posluchači budou seznámeni s postupy při zadávání veřejných zakázek a s příslušnou legislativou. Zvláštní pozornost bude věnována krizovému řízení a krizovému plánu při živelných pohromách. Dozvědí se o možnostech řízení kvality, např. bude rozebrán benchmarking, jako jedna z možností. Část přednášek bude věnována managementu změn. Semináře budou sledovat globální prostředí, typy organizací a roli manažerů, tvorbu strategických a koncepčních materiálů, plánování a základy řízení projektů, zadávání veřejných zakázek, krizové řízení, přípravu a uplatnění krizového plánu při živelných pohromách, možnosti řízení kvality, ad. Dále se předmět dotýká technik time managementu, optimalizace pracovního zatížení, metod řízení podle kompetencí, metod prezentace a sebeprezentace, resp. vedení porad a diskusí.

Obsah předmětu:

 1. Teoretická východiska managementu
  – vývoj názorů na řízení lidí, hlavní představitelé,
  – klasický management,
  – manažerská věda.
 2. Manažeři a jejich prostředí
  – osobnost a role manažera,
  – vliv temperamentu na osobnost manažerů,
  – pracovní prostředí.
 3. Struktura a obsah manažerské práce
  – manažerské rozhodování,
  – funkce plánování,
  – funkce organizování,
  – funkce kontrolování.
 4. Manažerské dovednosti
  – manažerské styly,
  – motivace,
  – umění řídit výkon zaměstnanců,
  – delegování úkolů,
  – týmy, jejich tvorba a řízení,
  – řídící komunikace. 
 5. Implementace marketingu do stylu řízení
  – marketingové řízení,
  – marketingové prostředí,
  – marketingový výzkum,
  – marketingový mix.
 6. Fudraising
  – plánování,
  – budování identity knihovny,
  – pravidla úspěšného fundraisingu.

Předmět v IS STAG

Řízení knihoven 2 (letní semestr, kód: UBK/KA209; UBK/KB209)

Počet kreditů: 5

Předmět navazuje na studijní předmět Řízení knihoven 1 a seznamuje posluchače se základní terminologií marketingu, jeho zakotvením ve státní sféře, s teoretickými aspekty marketingové analýzy, plánování, realizace a kontroly. Výuka se postupně zaměří na marketingové pojetí služeb a cenu služeb, charakteristiku marketingových mixů, utváření logistických a distribučních kanálů služeb. Nezbytnými aspekty jsou dále výzkumy spotřebního chování, trhu a tržních segmentů, zásady budování silných značek a zavádění nových zejména elektronických a informačních služeb. Výuka obsáhne analýzy cyklů služeb a pozice služeb na trhu spotřebitelů i konkurence, metody vytváření loajality spotřebitelů služeb, včetně nejnovějších konceptů strategického, taktického, administrativního a transformačního marketingu. Důraz bude kladen na strategický marketing, tvorbu marketingových plánů atd.

Obsah předmětu:

 1. Personální management
 2. Vývoj personálního řízení
 3. Vytváření organizace 
 4. Výkonnost knihovny
 5. Plánování lidských zdrojů
 6. Získávání a výběr pracovníků
 7. Řízení výkonu
 8. Rozvoj zaměstnanců 
 9. Odměňování
 10. Zaměstnanecké vztahy 
 11. BOZP, PO 
 12. Správa zaměstnaneckých a osobních záležitostí
 13. Jedinec v práci (pracovní smlouvy atd.)
 14. Marketing ve veřejných knihovnách

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Předmět seznámí s řídicími funkcemi v knihovnách, tj. jaké funkce musí zastávat manažer knihovny, co je náplní jeho práce, jak se má chovat a jaké má mít dovednosti. Splnění předmětu je podmíněno vypracováním referátu a jeho přednesení.