Organizace a řízení veřejných knihoven 1 (zimní semestr, kód: UBKKBP0011)

Počet kreditů: 4

Cílem výuky je seznámit studenty s problematikou řízení a vedení knihoven. Jak jsou knihovny organizovány, jaká je nejvhodnější organizační struktura apod. Velká pozornost je věnována osobě manažera a prostředí knihoven. Dále je cílem výuky naučit studenty, co je obsahem manažerské práce a jak ji nejlépe zvládat. Zvláštní pozornost se věnuje manažerským dovednostem, tvorbě strategického rámce (vize, poslání a hodnota knihovny) a vůbec přednostem strategického managementu. Cílem seminářů je řešení konkrétních úkolů a tvorba SWOT analýzy a dalších koncepčních a strategických dokumentů.

Organizace a řízení veřejných knihoven 2 (letní semestr, kód: )

Počet kreditů: 4

Předmět navazuje na studijní předmět Organizace a řízení veřejných knihoven 1 a seznamuje studenty se základní terminologií marketingu, jeho zakotvením ve státní sféře, s teoretickými aspekty marketingové analýzy, plánování, realizace a kontroly. Výuka se postupně zaměří na marketingové pojetí služeb a cenu služeb, charakteristiku marketingových mixů, utváření logistických a distribučních kanálů služeb. Nezbytnými aspekty jsou dále výzkumy spotřebního chování, trhu a tržních segmentů, zásady budování silných značek a zavádění nových zejména elektronických a informačních služeb. Výuka obsáhne analýzy cyklů služeb a pozice služeb na trhu spotřebitelů i konkurence, metody vytváření loajality spotřebitelů služeb, včetně nejnovějších konceptů strategického, taktického, administrativního a transformačního marketingu.