Diplomový seminář (letní semestr, kód: UBK/KA053; UBK/KB053)

Počet kreditů: 2

Předmět je určen k podávání vstupních informací a k průběžným konzultacím o problémech, vzniklých při zpracování diplomového úkolu. Cílem semináře je poukázat na metodické základy odborných textů, jejich strukturu, vlastnosti a očekávání čtenářů. Cílem není podat přehled předpisů o psaní odborných textů, nýbrž poukázat na metodologii, s jejíž pomocí lze upravovat proces psaní i vnímání textu.

Obsah předmětu:

První část semináře je věnována metodickým základům akademického psaní (metodologie odborné práce, vědecká etika, práce s prameny, struktura textu, otázky stylu, argumentace, citační postup a odkazy, apod.). Studenti si z nabízených okruhů vyberou téma, které je nejvíce zajímá, a v průběhu tří týdnů toto téma zpracují do článku. V druhé části semináře bude mít každý student za úkol hrát roli oponenta ke třem pracím svých kolegů, vypracovat k nim komentář, a poukázat na nedostatky obsahu či formy. Třetí a poslední částí semináře je samotná práce na diplomové práci pod vedením vedoucího práce. Závěrem si studenti připraví prezentaci své diplomové práce (příprava na obhajobu).

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Diplomový seminář je pro každého individuální. Student dochází ke svému vedoucímu diplomové práce na konzultační hodiny (nejméně 4x). V semináři diskutuje se svým vedoucím na dané diplomové téma, vedoucí klade požadavky na práci, student zhodnocuje s vedoucím svou práci. Předmět je uzavřen zápočtem, a to pokud student splnil požadavky vedoucího a dostavil se v daném počtu na osobní konzultace.