Základy sémiotiky (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA216; kombinovaná forma UBKKB216)

Počet kreditů: 3

Přednášky mají povahu úvodu zaměřeného na získání základní orientace ve vybraných teoretických oblastech sémiotiky a navazujících dílčích sémantických problémech. V obecné rovině jsou zdůrazněny speciální bloky výuky a na příkladech dále rozvíjeny zejména okruhy s užší vazbou na odborné předměty informačních studií a knihovnictví. V úvodu se posluchači seznámí s vývojem a náplní sémiotiky, s vlastností a klasifikací znaku podle Edmunda Husserla, Adama Schaffa a pojetí znaku u americké pragmatické školy, resp. zvláštnostmi slovního znaku. K základním funkcím znakové soustavy patří přesnost zprávy (rozlišení významu a smyslu) a komunikační funkce. V dalších kapitolách se přednášky soustředí na vznik, vývoj a definici sémantiky, její vztahy k logice a jazykovědě. Jsou nastíněny základní přístupy k sémantické problematice (lvovsko-varšavská škola, vídeňský kruh, Rudolf Carnap, pokračování Morrisonovy sémantiky, lingvistická filosofie a konečně i koncepce obecné sémantiky). Další okruh se věnuje problematice rozdělení jazyka na jazyk, objekt a metajazyk, pomocí kterých lze řešit paradoxy s jazykem spojené, a také metajazyk charakterizuje. Rozdělení jazyka na jazyk a metajazyk zdokonalilo sémantickou úroveň analýzy, pro níž je předpokládána existence několika soustav. Poslední okruh přednášek se týká problematiky významu v současném pojetí. Nejprve je vysvětlen význam znaku podle čtyř základních přístupů ve vztahu k homonymii a synonymii a jeho možné dopady pro informační studia a knihovnictví.