Úvod do filozofie 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA200; kombinovaná forma UBKKB200)

Počet kreditů: 2

Předmět Úvod do filozofie 1 je koncipován jako základní propedeutika k dějinám antické a středověké filosofie, jež budou hlavní obsahovou náplní tohoto kurzu. Kromě samotných dějin filosofie, jejích významných aktérů, zásadních děl, myšlenek a přístupů, se předmět bude zaměřovat i na problematiku povahy samotné filosofie. Studenti bude uvedeni do klíčových témat, bazální terminologie a fundamentálních otázek dobové filosofie včetně historicko-kulturního kontextu podmiňujícího její vznik a určujícího její vývoj. Děje se tak za pomoci četby a rozboru vybraných ukázek z nejvýznamnějších filosofických prací sepsaných v daném období.

Úvod do filozofie 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKA201; kombinovaná forma UBKKB201)

Počet kreditů: 2

Předmět Úvod do filosofie 2 navazuje na první část stejnojmenného předmětu přednášeného v zimním semestru. Předpokládá tak poznatky o dějinách starověké a středověké filosofie, o její povaze, tématech, terminologii a fundamentálních otázkách. Na základě těchto znalostí jsou poté posluchačům chronologicky prezentovány jednotlivé epochy dějin filosofie (novověká filosofie, filosofie 19. a 20. stol.), jejich charakteristické rysy, hlavní aktéři, díla atd. Děje se tak za pomoci četby a rozboru vybraných ukázek z nejvýznamnějších filosofických prací sepsaných v daném období.