Literární komunikace (letní semestr, kód: denní forma UBKKA057; kombinovaná forma UBKKB057)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům nástin percepce literárního díla v systému literární komunikace, charakterizovat základní systémové komponenty – autor, dílo, čtenář – z hlediska literární vědy, estetiky, psychologie a bibliopsychologie. Důraz je kladen rovněž na charakteristiku uměleckých a estetických kvalit literárního díla ve společensko-historickém kontextu.