Kurz práce s informacemi (zimní semestr, kód: UBK/K0003)

Počet kreditů: 4

Pro studenta na VŠ je nezbytné zvládnutí studijních návyků podporujících rozvoj schopností kritického myšlení, schopností samostatného vyhledávání potřebných informací a studijních materiálů, vyhodnocování relevantnosti nalezených informací, efektivní organizace znalostí i aktivní využívání prostředků ICT. Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti, s tzv. funkční gramotností (literární gramotnost, dokumentová, jazyková a numerická gramotnost), a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích.

Obsah předmětu:

  1. Sebeřízení – základní techniky, které mohou pomoci získat kontrolu nad časem a zároveň vytvořit dostatečný prostor pro odpočinek; dodržování základních bezpečnostních pravidel při práci s informacemi; etická stránka publikování a přijímání informací.
  2. Definování problému – základní prvotní práce s potřebou (např. psaní seminární práce nebo hledání tématu práce); efektivnější práce s tématem.
  3. Zdroje informací – hledání informací na internetu; kritické zhodnocení zdrojů relevantních pro práci; metody při hledání informací.
  4. Elektronické informační zdroje – přehled o tom, které zdroje lze v oboru využít a kde tyto zdroje najít (přes zdroje licencované až po ty volně dostupné); přehled v elektronických zdrojích (vyhledávače, katalogy, databáze, specializované portály).
  5. Internet – kontinuita vývoje internetu a jeho aplikací; efektivní vyhledávání; zlepšování vlastních kompetencí pro studium i práci.
  6. Organizace – organizace a kategorizace světa; organizace získaných poznatků; efektivní plánování pomocí organizování sebe sama a světa kolem sebe.
  7. Hodnocení – jak zhodnotit všechny zdroje a informace z nich; které zdroje a informace jsou těmi kvalitními a pro odbornou práci náležitými.
  8. Interpretace – jak se orientovat v poznatcích z odborné literatury; jak z nich vytáhnout to důležité a potřebné.
  9. Tvorba textu – přehled o některých druzích odborných textů, jejich charakteristice; tvorba redukovaného textu; stručný návod, jak se vypořádat s tvorbou jakéhokoliv odborného textu.
  10. Zpracování textu – jak upravit a zkontrolovat text po editorské i gramatické stránce; jak správně citovat použité zdroje; jak má správně vypadat bibliografická citace; proč je nutné použité zdroje citovat; citační softwary.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Jedním z bonusů tohoto předmětu je, že probíhá online. Nikdo po vás tudíž nechce docházku. Stačí si jednou týdně sednout k počítači. Celý kurz je zpracován tak, aby vás naučil kvalitně pracovat s informacemi. Naučíte se například, kde vyhledávat relevantní informace, jak je interpretovat a dokonce i citovat.