Informační etika 1  (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA011; kombinovaná forma UBKKB011)

Počet kreditů: 3

tudent by měl být po absolvování kurzu schopen popsat a vysvětlit základní morální kategorie a charakterizovat jednotlivé etické koncepce (historické i současné). Měl by být schopen charakterizovat vlastní etická stanoviska a přiradit je k jednotlivým typům morálního zdůvodnění.

Informační etika 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKA111; kombinovaná forma UBKKB111)

Počet kreditů: 3

V přednáškách a seminářích budou posluchači vedeni k samostatným úvahám zaměřeným např. na ochranu autorských práv, citační etiku, překážky a deformity i na etické problémy ve vztahu k novým informačním médiím a k informační společnosti. Kromě řešení dílčích etických problémů je cílem přednášek i semináře přispět k vytváření celkového etického profilu knihovníka, uživatele-čtenáře. Osnova přednášek vychází z hlavních kapitol povinné (či doporučené) literatury a je aktualizována z hlediska současného vývoje, prostřednictvím jednotlivých časopiseckých článků. Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně – nutná domluva s vyučujícím ÚBK.