Na základě vývoje epidemiologické situace při šíření koronaviru, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja rozhodl, že ve dnech 11. – 29. března 2020 ruší přímou výuku v denní a kombinované formě studia.

Vykonávání odborných praxí se bude řídit podmínkami domluvenými s poskytovatelem praxe nebo podle rozhodnutí daného vedoucím součásti.

 Rektor Slezské univerzity v Opavě doporučuje vedoucím součástí, aby po dobu zrušení přímé výuky

  • stanovili podmínky, formy a možnosti zajištění studia vhodnou distanční formou tak, aby zrušení výuky nemělo vliv na průběh akademického roku,
  • umožnili akademickým pracovníkům vykonávat práci související s přímou výukou na místě, které si sami určí, a stanovili její způsob a formu,
  • vědeckým a pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům na jejich žádost, a pokud to je možné vzhledem k podmínkám jejich práce, umožnili výkon práce mimo sjednané místo výkonu práce (tj. např. z domu) v případě, že jejich zdravotní stav může zvyšovat riziko šíření nákazy, nebo u nich vznikne potřeba zajištění jiných komplikací vyvolaných mimořádnými opatřeními (např. hlídání dětí v době uzavření základních škol),
  • nevysílali zaměstnance a studenty na zahraniční pracovní cesty, studijní cesty či výměnné pobyty, zejména pak do vyhlášených rizikových oblastí, a nepřijímali návštěvy ze zahraničních škol a institucí,
  • stanovili odpovídající režim provozu kolejí a menz.
    Rovněž upozorňuje všechny zaměstnance na jejich povinnost

  • seznamovat se s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • informovat zaměstnavatele o tom, že se vrátili z oblasti zasažené koronavirem.

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace rektor dále rozhodne o případném prodloužení výše uvedených opatření nebo jejich úpravě.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti 11. března 2020.