Chcete pokračovat ve studiu na vysoké škole, případně si potřebujete doplnit vzdělání, a vybíráte vhodný studijní obor? Jste tady správně! Studium knihovnictví na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě je tu pro všechny!

Co lze u nás studovat?

Bakalářský studijní program Knihovnictví: FPF KNIHbp 

Cílem tříletého, profesně zaměřeného prezenčního studia je příprava kvalifikovaných a kompetentních pracovníků pro práci v knihovnách všech typů a dále v informačních střediscích spravujících a zpracovávajících informace.

Studijní program nabízí poznatky potřebné k doplňování, zpracování a organizaci knihovního fondu a informačních zdrojů, dále teoretické a praktické znalosti pro poskytování knihovnických a informačních služeb. Zaměřuje se na přípravu odborníků v oblasti knihovědy, rozvoje a využívání metod akvizice, organizace, uchovávání, vyhledávání, distribuce a využívání dokumentů a informačních zdrojů, dále v oblasti organizace poznání, tvorby a uplatňování informační politiky a podpory informační společnosti.

Nedílnou součástí výuky je kvalifikovaná příprava pracovníků, informačních odborníků a vedoucích pracovníků středního stupně řízení, a to zejména pro informační instituce a vědecké knihovny, kteří budou schopni kompetentně provozovat a budovat knihovnicko-informační služby, zpřístupňovat informace z vědy, techniky, hospodářství, kultury, umění, legislativy, výzkumu a vývoje, s využitím všech soudobých metod, informačních technologií a technických prostředků.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • plně pracovat ve všech typech knihoven a všude tam, kde se pracuje s informacemi
 • za pomoci informačních technologií aplikovat teoretické a praktické znalosti týkající se zpracování a organizace knihovního fondu, jeho údržby
 • vyhledávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace z informačních zdrojů nejrůznějšího typu uživatelům
 • používat knihovnicko-informační systémy a komunikační technologie
 • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny
 • komunikovat a dále rozvíjet své komunikační dovednosti v mateřském i nejméně jednom cizím jazyce
 • samostatně dále rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti, reflektovat vývoj zejména v oblastech informatiky a filologie, udržet kontakt s nejnovějšími poznatky a vývojovými trendy
 • disponovat předpoklady k základním organizačním a vedoucím činnostem.

Odhadovaný počet přijatých studentů: 40

Termín přijímací zkoušky: 23. 5. – 30. 5. 2020

Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu: Ústní zkouška zjišťující motivaci ke studiu, základní orientační přehled v oblasti knihovnictví.

Absolvent je připraven pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu shodného nebo příbuzného zaměření. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě současně s bakalářským programem předkládá také navazující magisterský program Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu nebo navazující magisterský program Informační studia.

Navazující magisterský studijní program Informační studia – studijní plán: Veřejné knihovny komunitního typu: FPF KNIHnpVK

Cílem dvouletého navazujícího, profesně zaměřeného prezenčního studia je připravit řídící a vysoce kvalifikované výkonné pracovníky odpovědné za vytváření a provoz systémů informační podpory uživatelů pracujících v jednotlivých odvětvích vědy a techniky, budujících informační systémy pro podporu strategického řízení organizací a firem, a jednak řídící i výkonné pracovníky odpovědné za vysoce kvalifikované služby spojené s veřejným zpřístupňováním knihovních fondů v klasické i elektronické formě, resp. zprostředkovávání tzv. občanských informací včetně kultury v městech a regionech.

Cílem je podstatným způsobem zvýšit kvalifikovanost profesí zabezpečujících střední a vyšší články řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro instituce všech typů a zaměření; dále rozšířit aktuální potřebu vysokoškolsky vzdělaných profesionálů, vybavených potřebnými teoretickými a zejména praktickými znalostmi pro působení v informačních službách zaměřených na různé profesní skupiny, a také pro provoz různých druhů knihoven a středisek zprostředkovávajících odborné informace. V neposlední řadě zabezpečit další studium vybraných absolventů bakalářského studia knihovnicko-informačních programů, kteří budou připraveni ke zvládnutí sofistikovaných metod práce s informacemi.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • aplikovat teoretické poznatky v odborné praxi s využitím moderních informačních a komunikačních technologií,
 • zavádět a provozovat profesionální metody organizace práce na vrcholovém stupni řízení provozů v základních, krajských a specializovaných knihovnách, v informačních střediscích a v dalších typech pracovišť zajišťujících informační zázemí,
 • aplikovat moderní metody projektování, vývoje a zavádění provozů akvizice, identifikačního a věcného popisu dokumentů a řídit tvorbu, budování a správu sbírek primárních i sekundárních informačních fondů ve všech typech knihoven a informačních středisek,
 • komunikovat v anglickém jazyce, s důrazem na používání oborové angličtiny,
 • na základě rámcově vymezeného úkolu řešit konkrétní odborné problémy z oblasti informatiky, filologie nebo kombinace těchto oblastí.

Odhadovaný počet přijatých studentů: 20

Termín přijímací zkoušky: 23. 5. – 30. 5. 2020

Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu: Ústní zkouška zjišťující motivaci ke studiu, přehled v oblasti knihovnictví a informačních služeb.

Bližší informace o oboru nebo jednotlivých předmětech, které se u nás studují, naleznete v rubrice O studiu.