Poznámka: Diplomanti mohou samozřejmě navrhnout vlastní téma, které však musí potenciální vedoucí práce schválit.

Seznam témat je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.

bakalářské práce

 • Dokumentová komunikace a její formy v době středověku a raného novověku
 • Proměna dokumentové komunikace v době průmyslové revoluce (v 19. století)

diplomové práce

 • Profesní spolky knihovníků v ČSR v letech 1918-1938 a jejich příspěvek k profesionalizaci knihovnické profese
 • Osvětová činnost a její podoba v ČSR 1918-1938
 • Veřejné knihovnictví v Československu po roce 1945 ve světle dobových dokumentů

PhDr. Libuše Foberová, PhD.

bakalářské práce

 • Trendy v propagaci knihoven
 • Tomáš Baťa a jeho vliv na vývoj managementu u nás
 • Filozofie svodných firem u nás a ve světě

diplomové práce

 • Analýza komunitního knihovnictví v České republice a na Slovensku
 • Historie komunitních knihoven u nás a ve světě
 • Mezníky ve vývoji polského knihovnictví a jejich vliv na současnost

PhDr. Aleš Hrazdil

bakalářské práce

 • Galerijní knihovny v České republice na příkladu Knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě

diplomové práce

 • Vznik a vývoj kooperačního systému článkové bibliografie v České republice a jeho zhodnocení

Mgr. Jan Matula, PhD.

bakalářské práce

 • Design a realizace vzdělávacích akcí pro specifické uživatele knihovny
 • Trendy v informačním vzdělávání studentů základních nebo středních škol
 • Komparace současných automatizovaných knihovních systémů ve veřejných knihovnách
 • Citační manažery a jejich využitelnost při tvorbě odborného textu (komparativní analýza funkcionality SW nástrojů)

diplomové práce

 • Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů do praxe (General Data Protection Regulation)
 • Výzkum informační gramotnosti u vybrané skupiny uživatelů
 • Autorskoprávní aspekty vzdělávací činnosti ve veřejných knihovnách
 • Finanční gramotnost – obsahový návrh vzdělávacího on-line kurzu

PhDr. Marie Šedá

bakalářské práce

 • Minulost a současnost mimoškolního vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Mgr. Marek Timko, Ph.D.

bakalářské práce

 • Porušování etického kodexu reklamy na příkladu sexismu
 • Čtenářské akce regionálních knihoven a dětský čtenář
 • Čtenářské akce regionálních knihoven a dospívající čtenář
 • Čtenářské akce regionálních knihoven a čtenáři-senioři

diplomové práce

 • Evoluční ontologie pro komunitní knihovnu (návrh projektu)