Řízení knihoven 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA208; kombinovaná forma UBKKB208)

Počet kreditů: 5

Cílem je seznámit posluchače s problematikou rozhodování, jeho obsahem a rozsahem. Ukázat základní principy, metody, postupy a techniky rozhodování v podmínkách jistoty, nejistoty a rizika. Dosáhnout pochopení funkce rozhodování jakožto podstaty řízení a úloh manažera v něm.

V předmětu budou probírány konkrétní základní problémy přechodu od teorie k praxi i požadavky pro úspěšnou řídící činnost v podmínkách tržního hospodářství. Prohloubí a zdokonalí předpoklady pro lepší a širší schopnosti rozhodování používáním dalších metod, přístupů a postupů. Posluchači budou seznámeni s postupy při zadávání veřejných zakázek a s příslušnou legislativou. Zvláštní pozornost bude věnována krizovému řízení a krizovému plánu při živelných pohromách. Dozvědí se o možnostech řízení kvality, např. bude rozebrán benchmarking, jako jedna z možností. Část přednášek bude věnována managementu změn. Semináře budou sledovat globální prostředí, typy organizací a roli manažerů, tvorbu strategických a koncepčních materiálů, plánování a základy řízení projektů, zadávání veřejných zakázek, krizové řízení, přípravu a uplatnění krizového plánu při živelných pohromách, možnosti řízení kvality, ad. Dále se předmět dotýká technik time managementu, optimalizace pracovního zatížení, metod řízení podle kompetencí, metod prezentace a sebeprezentace, resp. vedení porad a diskusí.

Řízení knihoven 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKA209; kombinovaná forma UBK/KB209)

Počet kreditů: 5

Předmět navazuje na studijní předmět Řízení knihoven 1 a seznamuje posluchače se základní terminologií marketingu, jeho zakotvením ve státní sféře, s teoretickými aspekty marketingové analýzy, plánování, realizace a kontroly. Výuka se postupně zaměří na marketingové pojetí služeb a cenu služeb, charakteristiku marketingových mixů, utváření logistických a distribučních kanálů služeb. Nezbytnými aspekty jsou dále výzkumy spotřebního chování, trhu a tržních segmentů, zásady budování silných značek a zavádění nových zejména elektronických a informačních služeb. Výuka obsáhne analýzy cyklů služeb a pozice služeb na trhu spotřebitelů i konkurence, metody vytváření loajality spotřebitelů služeb, včetně nejnovějších konceptů strategického, taktického, administrativního a transformačního marketingu. Důraz bude kladen na strategický marketing, tvorbu marketingových plánů atd.