Výzkumné metody v knihovnictví (letní semestr, kód: UBK/KA059; UBK/KB059)

Počet kreditů: 4

Cílem výuky je seznámení posluchačů s uplatněním společenskovědních, zejména sociologických, výzkumných metod v knihovnicko-informační praxi. Součástí je představení a zvládnutí matematických a statistických nástrojů pro kvantitativní vyhodnocování výsledků výzkumu. Zvláštní pozornost je věnována dotazníkovému šetření, především zásadám konstrukce dotazníku a jeho vyhodnocování, a to jak z hlediska kvantitativního, tak kvalitativního.

Obsah předmětu:

  1. Vymezení základních pojmů – výzkum, průzkum, metoda, technika; kvantitativní přístup, kvalitativní přístup.
  2. Fáze výzkumu – cíl, podmínky, výzkumný vzorek, hypotézy, projekt výzkumu, pilotáž, realizace výzkumu, sběr dat, vyhodnocení, interpretace, výzkumná zpráva.
  3. Techniky sběru dat používané v knihovnictví – základní přehled. Předmět, organizace a druhy pozorování.
  4. Funkce dotazníku, zásady jeho konstrukce. Rozhovor a jeho typy.
  5. Studium dokumentů, obsahová analýza. Výběr z kvalitativní metodologie, psychometrické metody v knihovnictví.
  6. Statistické zpracování dat.
  7. Výzkumná zpráva.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Výzkumné metody v knihovnictví je předmět, který je vyučován formou prezentací a k jeho splnění je zapotřebí nejen znalost probrané látky, ale také splnění dílčích „domácích“ úkolů (avšak nejedná se o nic složitého). Hodně času, také strávíte diskuzemi nad různými tématy o výzkumných metodách v našem oboru.