Úvod do světové literatury 1 (zimní semestr, UBK/KA007; UBK/KB007)

Počet kreditů: 3

Výuka je tematicky zaměřena na vývoj krátkých a středních prozaických žánrů od konce antiky po konstituování moderní povídky v 19. století. Druhý okruh témat je zaměřen na rozvoj románového žánru od osvícenského románu do naturalismu. Pozornost je rovněž věnována předchůdcům modernistické poezie (E. A. Poe, W. Whitman a Ch. Baudelaire). Přednášky nemají ráz literárně-historických přehledů, ale jsou soustředěny na analýzu typických textů. Cílem přednášek je nejen rozšíření faktografických znalostí, ale především rozvíjení schopnosti samostatného vnímání a hodnocení literárního vývoje v širším kontextu.

Obsah předmětu:

Cílem přednášky je podat vývoj názorů na pojem světová literatura, vymezit základní tendence ve světové literatuře od prvopočátků až do současnosti, resp. seznámit posluchače s vybranými díly světové literatury. Charakterizovat jednotlivé národní literatury s důrazem na literatury evropské (francouzská, anglická, německá, ruská, italská). Sledují se vazby mezi evropskými literaturami a literaturou českou, zejména v oblasti příznačných literárních směrů a skupin. Přednáška je úvodem do světového písemnictví, základním přehledem, který chce vzbudit zájem o prohloubení znalostí vlastní četbou. Seminář navazuje na přednášku, ovšem klade důraz na strukturu jednotlivých literárních děl, kterou studenti budou rekonstruovat na základě vlastních čtenářských zážitků. Studenti zpracovávají referáty analyzující vybraná díla. Ve vybraných případech sledují jejich vliv na naše literární prostředí. O referátech se v semináři diskutuje, posluchač musí umět obhájit zpracované téma.

Základní témata přednášek:
 1. Vztah mezi národní a světovou literaturou, proces vytváření literárního kánonu.
 2. W. Shakespeare – zakladatel „kánonu západní literatury“.
 3. Napětí mezi fikcí a non-fikcí v cestopisném žánru (Marco Polo a tzv. Mandeville).
 4. Fiktivní deníky, cestopisy a korespondence jakožto základní typy osvícenského románu.
 5. Próza D. Diderota a L. Sternea.
 6. Konstituování moderní povídky v díle E. A. Poea, G. de Maupassanta a A. P. Čechova. 
 7. Americké impulsy evropské próze (M. Twain, H. Melville). 
 8. Počátky modernistické poezie, Poeova Filozofie básnické skladby.
 9. Volný verš W. Whitmana.
 10. Francouzští „prokletí básníci“. 
 11. Formování moderní podoby populárních žánrů (obzvláště hororu, detektivky a sci-fi). 
 12. Krize balzakovského typu románu a formování modernistické prózy.
 13. Francouzská a americká podoba vrcholného modernismu.
Příklady referátů:
 • Apuleius: Zlatý osel.
 • Kalevala, Edda, Píseň o Nibelunzích, Beowulf.
 • Chaucer: Canterburské povídky.
 • Dante: Božská komedie.
 • Cervantes: Don Quijote.
 • Rabelais: Gargantua a Pantagruel.
 • Shakespeare: Sen noci svatojánské.
 • L. Sterne: Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho
 • Henry Fielding: Tom Jones.
 • Moliere: Tartufe, Diderot: Jakub Fatalista.
 • E. A. Poe (jeho filozofie básnické skladby) a Jakub Arbes.
 • Balzac, Tolstoj, Dostojevskij: co přežívá z realismu?
 • S. Anderson: Městečko v Ohiu, E. L. Masters: Spoonriverská antologie.
 • Zakladatelé moderního románu: Marcel Proust, James Joyce, Robert Musil.

Předmět v IS STAG

Úvod do světové literatury 2 (letní semestr, kód: UBK/KA313; UBK/KB313)

Počet kreditů: 4

Cílem přednášky je vymezit základní tendence ve světové literatuře od 20. stol. do současnosti, seznámit posluchače s vybranými díly světové literatury.

Obsah předmětu:

 1. Od Goetheho ke Kunderovi (nad Kunderovou studií Three contexts of art a nad jeho konceptem světové literatury dnes)
 2. Zrození románu jako žánru objevujícího: Flaubert versus Balzac, Dostojevskij a Tolstoj.
 3. Poezie zlomu: struktura moderní lyriky 1: prokletí básníci.
 4. Struktura moderní lyriky 2: Apollinaire.
 5. Struktura moderní lyriky 3: německý expresionismus a Georg Trakl.
 6. Struktura moderní lyriky 4: Rusko a Sovětský svaz: od symbolistů k Majakovskému.
 7. Struktura moderní lyriky 5: Ezra Pound.
 8. Moderní román 1: Marcel Proust.
 9. Moderní román 2: James Joyce.
 10. Moderní román 3: R. Musil, H. Broch a T. Mann.
 11. Amerika 1: Ernst Hemingway. 
 12. Amerika 2: Faulkner a ti druzí.
 13. Amerika 3: básníci on the road.
 14. Magický realismus jako tvůrčí model z jiného světa.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Ke splnění předmětu musíte kromě ústní zkoušky, vypracovat také referát na literární dílo (seznam děl přečte vyučující na první hodině semináře). Mimo jiné je zapotřebí přečíst 20 knih ze světové klasiky (jejich výběr je na vás). A pokud chcete udělat dojem a připsat si tím nějaké ty plusové body, doporučuji zapojovat se aktivně do diskuzí. Vyučující si rádi poslechnou váš názor.