Knihovnická praxe 1 (zimní semestr, kód: UBK/KA125; UBK/KB125)

Počet kreditů: 3

Cílem praxe je seznámit studenty s náplní jednotlivých knihovnických procesů, především s nabídkou knihovnických a informačních služeb, s automatizovaným knihovnickým systémem a všeobecným chodem knihovny.

Požadavky na studenta v průběhu semestru a kritéria pro hodnocení:

Student praxi plní v rozsahu 80 pracovních hodin, tj. dvou pracovních týdnů při předpokladu plného úvazku. Zda tuto dobu odpracuje najednou anebo po částech (například jen v určité vhodné dny v průběhu více než dvou týdnů) je zcela na dohodě mezi studentem a institucí, v níž bude praxi vykonávat. Na závěr praxe student nechá podepsat a orazítkovat potvrzení o své praxi, které následně předá vyučujícímu ÚBK fyzicky na papíře, případně pošle na e-mail vyučujícího barevně naskenovanou verzi potvrzení. Formulář studenti obdrží na začátku semestru od vyučujícího.

Společně s formulářem student dodá vyučujícímu zprávu z praxe (max. 5 stran textu), v níž:

– představí instituci, ve které praxe probíhala (stručná historie instituce, současný stav a současné statistické údaje, pobočky, internetová adresa, akce konané institucí, propagace instituce a její propagační materiály, spolupráce s komunitou a dalšími místními institucemi, popis knihovního systému, práce s uživateli, úspěšné granty atd.)
– podrobně vypíše všechny pracovní procesy v knihovně, které viděl, případně se do nich zapojil

Obsah předmětu:
Obsahem a náplní odborné knihovnické praxe by mělo být seznámení se s chodem všech pracovišť instituce, v níž student praxi vykonává. Měl by vidět všechny procesy, které na těchto pracovištích probíhají, případně se do nich aktivně zapojit v míře, kterou mu instituce umožní, případně po něm bude vyžadovat.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Vaše praxe se bude odvíjet podle toho, zda nastoupíte do univerzitní knihovny anebo do vámi zvolené knihovny (samozřejmě po domluvě s danou institucí). V druhém případě bude potřeba odevzdat krátkou seminární práci o provedení praxe.