Dějiny knihoven a knihovnictví (zimní semestr, kód: UBK/KA014; UBK/KB014)

Počet kreditů: 4

Přednášky podávají celkový přehled o historickém vývoji knihoven a knihovnictví v českých zemích do roku 1938, doplněné o vybrané kapitoly z obecných dějin knižní kultury a knihoven v období starověku, středověku a novověku. Vycházíme ze vzniku písma a knižní kultury nejprve v orientálních despociích starověku, tj. Babylónii, Asýrii a Egyptě. V období klasického starověku se výklad soustředí na počátky veřejných knihoven v řeckých polis, především v Athénách, jejich rozvoj v helénistickém období a císařském Římě. Analyzují se předpoklady přechodu od antiky ke knižní kultuře a knihovnám středověku. V dalším bloku je posluchačům nastíněn vývoj evropských knihoven a knihovnictví období středověku, osvícenství, z mimoevropských knihoven se výklad soustředí na knihovnictví USA a vlivu na Evropu. Do kontextu tohoto vývoje je zasazeno i knihovnictví a knihovny českých zemí, společensko-politické podmínky jeho vzniku a rozvoje církevních, světských knihoven a v pozdějším období i knihoven soukromých. Dále jsou rozebírány podmínky vzniku prvních veřejných knihoven v českých zemích, univerzitní knihovny, Knihovny Národního muzea v Praze a dalších muzejních knihoven, čítáren novin a časopisů. Poslední moduly se soustředí na knihovnictví v Československu v letech 1918-1938, genezi, recepci zahraničních zkušeností a jeho nejvýznamnější představitele Ladislava Jana Živného, Zdeňka Václava Tobolku, Jiřího Mahena, Bohuslava Koutníka a jejich příspěvek k rozvoji knihovnických teorií.

Obsah předmětu:

 1. Základní prameny a literatura
 2. Kapitoly z obecných dějin knihoven a knihovnictví v období starověku
  2.1 Mezopotámie
  2.2 Egypt
  2.3 Antické Řecko
  2.4 Antický Řím
 3. Kapitoly z obecných dějin knihoven a knihovnictví evropského středověku
  3.1 Italské středověké knihovny
  3.2 Vzdělanost a knihovny ve Francii
  3.3 Středověká vzdělanost a knihovny na území svaté říše římské
  3.4 Vzdělanost a knihovny v Byzanci
  3.5 Vzdělanost a knihovny v arabském světě
 4. České a moravské knihovny v období středověku
  4.1 Knihy, knihovny a literární památky na území Velké Moravy
  4.2 Církevní instiuce jako centra vzdělanosti a písemnictví (10.-13. století)
  4.3 Fondy nejvýznamnějších klášterních knihoven ve středověku (manuskripty, geneze, autoři, problematika datace apod.)
  4.4 Knihy a knihovny v období vrcholného středověku (soukromé knihovny-panovnické, šlechtické, skladba fondu)
  4.5 Knihy a knihovny v období husitství (vrstvy příjemců knih, skladby fondu, osobnosti)
 5. Vvybrané kapitoly z dějin knihoven a knihovnictví v novověku
  5. 1 Knihy a knihovny renesanční Itálie
  5. 2 Knihovnictví ve Francii v době buržoazní revoluce do napoleonských válek
  5. 3 Knihovnictví v USA v 2. polovině 19. století
 6. Renesanční a barokní knihovny v českých zemích
  6.1 Panovnické knihovny
  6.2 Zámecké knihovny v Čechách a na Moravě
  6.3 Církevní knihovny (řádové a institucionální)
 7. Počátky vědeckých knihoven v českých zemích
  7.1 Zřízení c.k. Univerzitní knihovny v Praze
  7.2 Vědecké instituce v českých zemích a jejich knihovny 18-20. století (osobnosti, fond)
  7.3 Muzejní knihovny a vývoj jejich fondu
 8. Počátky veřejného knihovnictví v českých zemích v 18.–19. století
  8.1 Čtenářské spolky na přelomu 18. a 19. století
  8.2 Čtenářské spolky na venkově v 19. století a jejich význam
  8.3 Rozvoj spolkové činnosti v 2. polovině 19. století a význam pro čtenářství
 9. Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919Sb.
  9.1 Knihovnické zákonodárství do roku 1918
  9.2 Zákon o veřejných knihovnách obecních a jeho ustanovení
 10. Knihovny a knihovnictví v Československu 1918-1938
  10.1 Hlavní vývojové tendence československého knihovnictví
  10.2 Vzdělávání knihovníků
  10.3 Knihovnické spolky
  10.4 Významné osobnosti československého knihovnictví 1918-1938
 11. Vývojové trendy československého knihovnictví po roce 1948
  11.1 Zákon o jednotné soustavě knihoven č. 53/1959Sb.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: V tomto předmětu doporučuji, kromě přepisování textu z prezentace, psát i některé poznámky navíc. Velice vám pomůže prostudovat si doporučenou literaturu, ve které vše potřebné naleznete. Využijete zde i některé poznámky z předmětu Dějiny knižní kultury. Opravdu doporučuji si předmět Dějiny knihoven zapsat, jelikož se vám získané poznatky budou hodit u státnic ve třetím ročníku.