Česká literatura po roce 1945 1 (zimní semestr, kód: UBK/KA036; UBK/KB036)

Počet kreditů: 3

V období od roku 1945 do konce 60. let je pozornost zaměřena na hlavní proudy v oficiální i ineditní české literatuře. Kromě charakteristiky literárního undergroundu je probírána rovněž poetika socialistického realismu v poezii i próze. Zvláštní pozornost je věnována klíčovým osobnostem „období tání“ (M. Kundera, B. Hrabal, J. Škvorecký, V. Havel aj.) a časopiseckému dění. Od studentů se v této disciplíně očekává, že se dokáží orientovat ve velmi bohaté sekundární literatuře k probíraným tématům, že s ní budou samostatně pracovat, pochopí neustále narušovanou kontinuitu české poválečné literatury, budou schopni analyzovat vybraná díla a zařazovat je do kontextových souvislostí. Seminář je určen k obeznámení s vývojem české literatury od roku 1945 do r. 1989. Protože není v časových možnostech možné věnovat se podrobně všemu, nabízí se studentům možnost zaměření podle jejich zájmu na určité období nebo úsek (např.: poválečná literatura, literatura 60. let, období normalizace, specifika 80. let, literatura samizdatu a exilu, problematika politicky konformní literatury), na tvorbu konkrétního autora nebo skupiny autorů nebo na soudobou tvorbu do 90. let, její výrazné autory, díla, časopisy a nakladatelství. Podle zájmu jsou voleny referáty na seminářích s přihlédnutím k významným jevům, které by měly v průběhu semestru zaznít, aby doplnily a oživily látku probíranou na přednáškách. Naopak od méně významných jevů je abstrahováno po dohodě s vyučujícím. Seminář je zaměřen zejména na analýzu vybraných děl poválečné české literatury. Součástí semináře jsou rozbory literárních textů formou cvičení, která napomáhají lepšímu porozumění sledovaných jevů.

Obsah předmětu:

 1. Periodizace české literatury v daném období – historické a literární vývojové mezníky. 
 2. Základní rysy poetiky socialistického realismu a jejich konkrétní podoby v české próze a poezii na přelomu 40. a 50. let. 
 3. Autoři edice Půlnoc, totální realismus, trapná poezie.
 4. Proměny tvorby Milana Kundery v 50. a 60. letech. 
 5. Josef Kainar a hlavní tendence oficiální české poezie v období od konce 40. let do počátku 70. let. 
 6. Josef Škvorecký – příčiny a literární projevy jeho nonkonformního postavení v české literatuře od konce 40. let do konce 60. let. 
 7. Polemika o postavení české literatury v evropském kontextu (M. Kundera, V. Havel a L. Vaculík).

Předmět v IS STAG

Česká literatura po roce 1945 2 (letní semestr, kód: UBK/KA037; UBK/KB037)

Počet kreditů: 6

Přednášky navazují na látku probranou v přednáškových cyklech předchozího semestru. Základní charakteristika období: Diametrální rozdíl mezi literaturou a kulturou normalizátorského a konsolidátorského dvacetiletí 1970–1989 a literaturou z období po roce 1990.

Obsah předmětu:

 1. Dvacetiletí normalizace
 2. Základní charakteristika literatury a kultury svázané normalizací (vydavatelská politika, časopisy, organizace)
 3. Rozdílné cesty velkých osobností – srovnání spisovatelských osudů ve víru politiky (Kainar – režimní, M. Kundera – cesta do exilu a do francouzské literatury, L. Kundera – vnitřní emigrace; Kohout – vyhnání)
 4. Režimní básníci a prozaici (M. Florian; K. Sýs a „pětatřicátníci – od moci v kultuře k politickým postům; proměny autorů budovatelské prózy – B. Říha, Z. Pluhař; nová venkovská socialistická literatura – J. Kostrhun; J. Kozák, J. Taufer a další představitelé normalizátorské špičky)
 5. Vývoj exilové tvorby (nová vlna emigrace, časopisy, nová jména, význam torontského nakladatelství Škvoreckých + Škvoreckého volná románová trilogie)
 6. Domácí literární underground a samizdat
 7. „Tuhá“normalizace 70. let a „uvolnění“ 80. let? – některé doklady: Z. Dostál, J. Žáček, cesta velkých autorů: Páral, Hrabal.
 8. Na nových cestách (od počátku 90. let k dnešku)
 9. Vlna vydávání a nové tvorby exilových a zakázaných autorů
 10. Hledání nových tvarů románů a vůbec prózy (D. Hodrová, V. Macura, prozaikové nastupující v průběhu devadesátých let)
 11. Návraty i vstupy (návrat představitelů několika básnických generací i směrů (příklady: L. Kundera, J. Veselský, J. Zogata, P. Řezníček a další, nová vlna českého surrealismu)
 12. Nové možnosti kritiky, teorie a historie literatury (časopisy, periodika) 
 13. Možnosti a hranice postmodernismu v české literatuře (nový pohled z konce 20. století na českou literaturu a myšlení o literatuře nejen od roku 1945, nýbrž od počátku snah o modernismus na přelomu 19. a 20. století).

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět je vyučován dvěma učiteli – přednáška a seminář. Na přednášce získáte teoretické informace o literatuře po roce 1945 a v semináři se budete detailněji věnovat konkrétním autorům a dílům, na které si připravíte referáty. Jak seminář, tak i přednáška jsou obohaceny o ukázky z děl, a to nejen formou předčítání, ale i audiovizuálně. Semináře pak mají povinnou docházku. Je povoleno chybět pouze na třech z nich.