Projektový inkubátor (kód: UBK/K0001)

Počet kreditů: 3

Teambuilding, kooperace, sociální dynamika, týmové role, neformální vazby, kreativní workshopy. Projekt je koncipován jako seminář zaměřený na výuku týmové spolupráce, studia sociální dynamiky, techniky osobnostního rozvoje jednotlivce, lektorských dovedností. Seminář využívá prostředků zážitkové pedagogiky, vychází z předchozích realizovaných volnočasových aktivit studentů ÚBK. Výstupem semináře je realizace konkrétního projektu vyplývajícího se zaměření jednotlivých výjezdových seminářů (např.: organizace studentské konference, spolupráce na meziuniverzitních oborových projektech, workshopy, projekty ÚBK).

Obsah předmětu:

V rámci projektů bude možné realizovat následující aktivity:

Povinná klíčová aktivita každého projektu:

  1. Podpora vytváření vhodných podmínek pro studium studijního programu Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím podpůrných uživatelských služeb vhodných pro rozvoj studenta. A/NEBO
  2. Podpora oborové identity studenta/absolventa, resp. propagace a popularizace studijního programu Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě u odborné i široké veřejnosti. A/NEBO
  3. Podpora a organizace stávajících nebo organizace nových vzdělávacích a adaptačních aktivit pro studenty a akademické pracovníky studijního programu Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. A/NEBO
  4. Podpora a organizace akcí určených pro neformální setkávání mezi studenty a vyučujícími studijního programu Informační studia a knihovnictví vysokých škol v ČR a v zahraničí. A/NEBO
  5. Podpora spolupráce na projektech s neakademickou a privátní sférou (hledání a vytváření vazeb na komerční sféru). 

Doplňkové aktivity:

Vytváření znalostních databází a virtuálních komunit. Další vzdělávání studentů a akademických pracovníků v oblasti týmové spolupráce, sociální komunikace. Pořádání propagačních akcí za účelem publicity projektu.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět vám pomůže nejen při vašem osobním rozvoji, ale naučí vás pracovat v týmu a mnoho dalších užitečných věcí. Probíhá prakticky, nikoli formou přednášek, tudíž si můžete vše ozkoušet přímo v praxi při vytváření daného projektu. Předmět je možné si zapsat opakovaně.